Zarządzenia Burmistrza

- Zarządzenie Nr 1/08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla naboru na Dyrektora MZGM

- Zarządzenie Nr 2/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu

- Zarządzenie Nr 3/08 w sprawie planu kontroli na 2008 r.

- Zarządzenie Nr 4/08 w spr.układu wykonawczego budżetu Gminy Przemków na 2008 rok

- Zarządzenie Nr 5/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 106_07

- Zarządzenie Nr 6/08 w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej

- Zarządzenie Nr 7/08 z 19.02.08 w spr.zmian w budżecie 2008 r.

- Zarządzenie Nr 8/08 w spr. rozpoczęcia procedury naboru.

- Zarządzenie Nr 9/08 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Zarządzenie Nr 10/08 w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

- Zarządzenie Nr 11/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 26_07 - Polityka Bezpieczeństwa informacji

- Zarządzenie Nr 12/08 w spr zmiany budzetu na 2008 r.

- Zarządzenie Nr 13/08 w spr.zmian w budżecie 2008 r.

- Zarządzenie Nr 14/08 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

- Zarządzenie Nr 15/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 16/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

- Zarządzenie Nr 17/08 sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

- Zarządzenie Nr 18/08 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy

- Zarządzenie Nr 19/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

- Zarządzenie Nr 20/08 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

- Zarządzenie Nr 21/08 w sprawie ustalenia regulaminu i przepisów porządkowych cmentarzy

- Zarządzenie Nr 23/08 w sprawie ustalenia regulaminu i przepisów porządkowych cmentarzy

- Zarządzenie Nr 24/08 w sprawie powołania komisji przetargowej_cmentarz

- Zarządzenie Nr 25/08 w sprawie powołania komisji przetargowej - dokumentacja projektowa kanalizacji Piotrowice-Karpie

- Zarządzenie Nr 26/08 w sprawie zmian w budżecie 2008 r.

- Zarządzenie Nr 27/08 w sprawie powołania komisji - Zespół Szkół w Przemkowie

- Zarządzenie Nr 28/08 w sprawie powołania komisji - Zespół Szkolno - Przedszkolny

- Zarządzenie Nr 29/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

- Zarządzenie Nr 30/08 w sprawie dnia wolnego

- Zarządzenie Nr 31/08 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

- Zarządzenie Nr 32/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek

- Zarządzenie Nr 33/08 w sprawie umorzenia należności z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola

- Zarządzenie Nr 34/08 w sprawie umorzenia należności z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola

- Zarządzenie Nr 35/08 w sprawie umorzenia należności z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola

- Zarządzenie Nr 36/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Zarządzenie Nr 37/08 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Zarządzenie Nr 38/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

- Zarządzenie Nr 39/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert

- Zarządzenie 40/08 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej_utrzymanie czystości

- Zarządzenie Nr 41/08 w sprawie zamiany nieruchomości

- Zarządzenie Nr 42/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

- Zarządzenie Nr 43/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

- Zarządzenie Nr 44/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

- Zarządzenie Nr 45/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Zarządzenie Nr 46/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na mocy

- Zarządzenie Nr 47/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

- Zarządzenie Nr 48/08 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym

- Zarządzenie Nr 49/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

- Zarządzenie Nr 50/08 w sprawie wskazania formy

- Zarządzenie Nr 51/08 w sprawie powołania komisji konkursowej- Rozw. Probl. Alk.

- Zarządzenie Nr 52/08 w sprawie powołania komisji przetargowej - Boisko Orlik 2012

- Zarządzenie Nr 53/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

- Zarządzenie Nr 54/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

- Zarządzenie Nr 55/08 w sprawie powołania komisji przetargowej_budowa hali

- Zarządzenie Nr 56/08 w sprawie konkursu na logo i hasło promocyjne Przemkowa

- Zarządzenie nr 57/08 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu od 30 września 2008 r.

- Zarządzenie Nr 58/08 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru

- Zarządzenie Nr 59/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 60/08 w sprawie powołania komisji przetargowej_termomodernizacja

- Zarządzenie Nr 61/08 w sprawie zmian w budżecie 2008 r

- Zarządzenie Nr 62/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

- Zarządzenie Nr 63/08 w sprawie powołania zespołu do zbycia akcji PWKiC przetargu

- Załącznik do zarządzenia Nr 63/08

- Zarządzenie Nr 64/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 65/08 z 8.08.2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.

- Zarządzenie Nr 66/08 w sprawie zasad zwrotu kosztów za okulary

- Zarządzenie Nr 67/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 68/08 w sprawie powołania komisji przetargowej - sanitariaty w UGiM

- Zarządzenie Nr 69/08 w sprawie powołania na Dyrektora D.Dźwigaja

- Zarządzenie Nr 70/08 w sprawie powołania na Dyrektora B. Pazdej

- Zarządzenie Nr 71/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.

- Zarządzenie Nr 73/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 74/08 w sprawie powołania komisji przetargowej - budowa drogi Łężce-Ostaszów

- Zarządzenie Nr 75/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 76/08 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

- Zarządzenie Nr 77/08 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 78/08 w sprawie. pow. kom. na przet. na najem Przychodni

- Zarządzenie Nr 79/08 w sprawie pow. kom. Sikorskiego 3A

- Zarządzenie Nr 80/08 w sprawie rozwiązania zesołu ds. wykorzystania funduszy

- Zarządzenie Nr 81/08 sprawie zmiany Zarządzenia dot. powołania zespołu ds zbycia udziałów PWKiC

- Zarządzenie Nr 82/08 w sprawie powołania komisji przetargowej-Kaczanowska

- Zarządzenie Nr 83/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 84/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 85/08 w sprawie powołania komisji - bud. hali sportowej

- Zarządzenie Nr 86/08 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Przemków

- Zarządzenie Nr 87/08 w sprawie ustalenia stawki najmu pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokali komunalnych wchodzących

- Zarządzenie Nr 88/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

- Zarządzenie Nr 89/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 90/08 w sprawie umorzenia odsetek - MZGM Duma

- Zarządzenie Nr 91/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

- Zarządzenie Nr 92/08 w sprawie regulaminu GKRPA

- Zarządzenie Nr 93/08 w sprawie upoważnienie dla kierownika OPS

- Zarządzenie Nr 94/08 w sprawie upoważnienie dla pracownika OPS

- Zarządzenie Nr 97/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008

- Zarządzenie Nr 98/08 w sprawie odwołania Rady Sportu

- Zarządzenie Nr 99/08 w sprawie powołania komisji Sikorskiego 3A

- Zarządzenie Nr 100/08 w sprawie powołania komisji Osiedle Głogowskie

- Zarządzenie Nr 101/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 102/08 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci- specjalna strefa

- Zarządzenie Nr 103/08 w sprawie proj.budżetu na 2009 r.

- Zarządzenie Nr 104/08 w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Biblioteki

- Zarządzenie Nr 105/08 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Przemków na lata 2008-2015

- Zarządzenie Nr 106/08 w sprawie regulaminy ZFŚS

- Zarządzenie Nr 107/08 w sprawie powołania komisji socjalna

- Zarządzenie Nr 108/08 w spr. przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Przemków

- Zarządzenie Nr 109/08 w sprawie przeprowadzenia czesciowej inwentaryzacji

- Zarządzenie Nr 110/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.

- Zarządzenie Nr 111/08 w sprawie przydziału zadań strategicznych SRGP

- Zarządzenie Nr 112/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

- Zarządzenie Nr 113/08 w sprawie prac nad metrykami i projektami zadań SRGP

- Zarządzenie Nr 114/08 w sprawie powołania komisji przetargowej- Ośrodek Zdrowia

- Zarządzenie Nr 115/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

- Zarządzenie Nr 116/08 w sp. powołania rzeczoznawców

- Zarządzenie Nr 117/08 w sprawie sporządzania dokumentów planistycznych gminy Przemków

- Zarządzenie Nr 118/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert

- Zarządzenie Nr 119/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 105_08 Zespołu ds. Wdrażania SRGP 2008-2015

- Zarządzenie Nr 120/08 ogłoszenie wykazu nieruchomości Pl. Wolności 17

- Zarządzenie Nr 121/08 w sprawie powołania komisji przetargowej- Sikorskiego 3 A (IV przetarg)

- Zarządzenie Nr 122/08 w sprawie powołania członków Rady Sportu

- Zarządzenie Nr 123/08 w sprawie powołania Rady Sportu, zasady i regulamin

- Zarządzenie Nr 124/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 125/08 w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki

- Zarządzenie Nr 126/08 w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie

- Zarządzenie Nr 127/08 umorzenie należności za przedszkole - Kina

- Zarządzenie Nr 128/08 umorzenie za przedszkole - Lewsza

- Zarządzenie Nr 129/08 umorzenie za przedszkole - Górska

- Zarządzenie Nr 130/08 umorzenie za przedszkole- Kulesza

- Zarządzenie Nr 131/08 umorzenie za przedszkole - Bul

- Zarządzenie Nr 132/08 umorzenie za przedszkole - Kuźmiak

- Zarządzenie Nr 133/08 w sprawie zmian w budżecie 2008 r.

- Zarządzenie Nr 134/08 w spr. rozpoczęcia procedury naboru

- Zarządzenie Nr 135/08 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie elektronicznego obiegu dokumentów

- Zarządzenie Nr 136/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.

 

 
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0