RADA MIEJSKA W PRZEMKOWIE

1. Jacek Janikowski - Przewodniczący Rady

2. Elżbieta Mendel - Zastępca Przewodniczącego

3. Maria Dalecka

4. Eugeniusz Kulesza

5. Mirosław Andrzejczak 

6. Władysław Drabik

7. Stanisław Mazurek

8. Maria Kasterka 

9. Dariusz Dąbrowski

10. Bogusław Maćkowiak

11. Stanisław Kwiatkowski

12. Marian Ruszczyk

13. Piotr Rudyk

14. Helena Krupska 

15. Zbigniew Stelmasiak

KOMISJE RADY

I. KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Maria Dalecka - Przewodnicząca

2. Eugeniusz Kulesza

3. Zbigniew Stelmasiak

4. Helena Krupska

5. Władysław Drabik

II. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1. Stanisław Mazurek

2. Maria Kasterka 

3. Dariusz Dąbrowski

4. Bogusław Maćkowiak

5. Stanisław Kwiatkowski

III. KOMISJA REWIZYJNA

1. Marian Ruszczyk

2. Piotr Rudyk

3. Mirosław Andrzejczak 

ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI

Do zakresu działania KOMISJI REWIZYJNEJ należą sprawy:

1/ opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,

2/ kontrola realizacji uchwał rady głównie w zakresie gospodarki finansowej,

3/ opiniowanie wniosków w sprawie odwołania burmistrza,

4/ kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych.

Do zakresu działania KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO należą sprawy:

1/ budżetu gminy,

2/ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3/ programów gospodarczych i gospodarki terenami,

4/ podatków i opłat,

5/ zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, utrzymania czystości,

6/ dróg, komunikacji, organizacji ruchu drogowego,

7/ rolnictwa i ochrony środowiska,

8/ handlu i usług,

9/ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

Do zakresu działania KOMISJI DO SPRAW SPOŁECZNYCH należą sprawy:

1/ oświaty,

2/ ochrony zdrowia, pomocy społecznej,

3/ kultury,

4/ kultury fizycznej,

5/ turystyki,

6/ porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

7/ opiniowania kandydatów na ławników ludowych,

8/ nazw ulic i placów, herbu miasta,

9/ honorowego obywatelstwa gminy.