Uchwały Rady Miejskiej Przemków rok 2007

XV/113/07 - budżet gminy na 2008 rok.

XV/112/07 - zmiana budżetu - grudzien 07

XIV/111/07 - plan pracy Komisji Rewizyjnej

XIV/110/07 - plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego

XIV/109/07 - plan pracy komisji ds. Społecznych

XIV/108/07 - Plan pracy Rady Miejskiej

XIV/107/07 - określenie rodzajów świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli

XIV/106/07 - zaopiniowanie punktu dla pracowników oświaty

XIV/105/07 - najniższa płaca dla pracowników szkół

XIV/104/07 - zmiana budżetu -grudzien 07

XIII/103/07 - ustalenie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej

XIII/102/07 - zaopiniowanie wartości punktu pracowników OPS

XIII/101/07 - najniższege wynagrodzenie pracowników OPS

XIII/100/07 - zmiana statutu Związku Międzygminnego

XIII/99/07 - zmieniająca zasady gospodarowania nieruchomościami

XIII/98/07 - zatwierdzenie taryfy

XIII/97/07 - ustalenie górnych stawek opłat

XIII/96/07 - zmiana środki transportowe

XIII/95/07 - dotacja przedmiotowa dla MZGM

XIII/94/07 - zmiana budżetu - listopad 07

XIII/93/07 - współpraca z organizacjami pozarządowymi 2008

XIII/92/07 - zmiana WPI na lata 2007-2013

XII/91/07 - nadanie nazw ulic w obrębie wsi Karpie

XII/90/07 - powiadomienie skarbnika i sekretarza o obowiazku złożenia oświadczenia lustracyjnego

XII/89/07 - dofininansowanie z GFOŚiGW

XII/88/07 - zmiana uchwały (MPZP)

XII/87/07 - uchwalenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Przemków na lata 2007-2013

XII/86/07 - zmiana uchwały NR XXII_127_04 w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

XII/85/07 - najniższe wynagrodzenie pracowników MZGM

XII/84/07 - zaopiniowanie stawek wynagrodzenia pracowników MZGM

XII/83/07 - obniżenie ceny 1q żyta

XII/82/07 - określenie stawek podatku od nieruchomości

XII/81/07 - stawki - środki transportowe

XII/80/07 - zmiana budżetu - pażdziernik 07

XII/79/07 - dotacja przedmiotowa dla MZGM

XI/78/07 - przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Głogowskiej

XI/77/07 - wyrażenie zgody na utworzenie podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

XI/76/07 - dotacja z WFOŚiGW

XI/75/07 - udzielanie i rozmiar zniżek godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół

XI/74/07 - wybór ławników

XI/73/07 - numery i granice obwodów głosowania na obszarze gminy Przemków

XI/72/07- prywatyzacja PWKiC - zmieniająca

XI/71/07 - zmiana budżetu - wrzesień

X/70/07 - nadanie statutu MZGM w Przemkowie

X/69/07 - przyjęcie dotacji

X/68/07 - zaciągnięcie pożyczki

X/67/07 - przystąpienie do zmiany MPZP

X/66/07 - przystąpienie do opracowania planu urządzeniowo-rolnego

X/65/07 - stypendium za wyniki w nauce

X/64/07 - zmiana uchwaly kredytowej dlugoterminowej

X/63/07 - zmiana budzetu - 08.07

IX/62/07 - skarga Teresy Konopskiej

IX/61/07 - zaciągnięcia kredytu długoterminowego

IX/60/07 - zmiana budzetu 06/2007

IX/59/07 - zatwierdzenie sprawozdania za 2006 MGBP korekta

IX/58/07 - zatwierdzenie sprawozdania za 2006 - POK korekta

VIII/57/07 - zmiana budżetu

VIII/56/07 - pokrycie straty przez Miejsko-Gminną Bibliotekę

VIII/55/07 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki

VIII/54/07 - pokrycie straty przez POK

VIII/53/07 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego POK

VIII/52/07 - powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników

VIII/51/07 - utworzenie MZGM w Przemkowie

VIII/50/07 - wyrażenie zgody na prywatyzację spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa

VII/49/07 - zmiana uchwały Nr IV/30/07 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków..."

VII/48/07- w sprawie ulg dla przedsiębiorców prowadzących i uruchamiających działalność w zakresie produkcji

VII/46/07 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków.

VI/45/07 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego

VI/44/07 - w sprawie zmian budżetu na 2007 r.

V/43/07 - w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

V/42/07 - w sprawie lustracji Sekretarza

V/41/07 - w sprawie lustracji Skarbnika

V/40/07 - zmiana budzetu - marzec

V/39/07 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul Szprotawskiej

V/38/07 - w sprawie skargi J.Grubeckiej

V/37/07 - w sprawie stałych komisji RM

IV/36/07 - w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej

IV/35/07 - w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

IV/34/07 - w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Przemkowie

IV/33/07 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

IV/32/07 - w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

IV/31/07 - w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi

IV/30/07 - ustalenie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków

IV/29/07 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII_256_06 Programu rozwoju sportu

IV/28/07 - określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza

IV/27/07 - w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ulg dla przedsiębiorców

IV/26/07 - zmieniająca uchwałę XXIX_168_98 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

IV/25/07 - w sprawie budżetu gminy na 2007 rok
IV/25/07 - Załączniki do uchwały

IV/24/07 - przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

IV/23/07 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wilkocin

IV/22/07 - przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej

 

 
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0