UCHWAŁA Nr XVII/122/2008

Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Przemków na 2008 rok".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806 i z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz..128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007r.Nr 48, poz.327,Nr 138,poz.974 i Nr 48, poz327,Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218), w związku z art. 41ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz.793 i Nr 176, poz. 12348) oraz z art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826 z 2007r. Nr 7, poz.48 i Nr 82 poz.558 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Przemków na 2008 rok" w poniższym brzmieniu:

I. Wstęp

Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii opracowany dla terenu miasta i gminy Przemków poprzez realizację określonych w nim celów wychodzi naprzeciw najbardziej istotnym problemom społeczności lokalnej w obszarze profilaktyki uzależnień oraz dysfunkcji związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków odurzających. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Przemków od kilku lat jako działanie długofalowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r, oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o Przeciwdziałania Narkomanii . Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Burmistrza Przemkowa. Zadania te, opierają się w szczególności na wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii opracowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Stanowią także szeroki zakres działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zadań społecznych, które będą realizowane w roku 2008.

Niniejszy program w swym założeniu ma za zadanie; 1) zwiększenie dostępności pomocy psychospołecznej i prawnej osobom dotkniętym alkoholizmem i narkomanią. 2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym dożywiania dzieci uczestniczących w programach wychowawczych i socjoterapeutycznych. 3) Szukanie alternatyw i wspomaganie działań osób i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.
4) udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem szeroko pojętej pracy socjalnej .

Realizacja programu profilaktyki powinna zatem wpłynąć na zmniejszenie zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z nadużywania alkoholu, a także na zapobieganie, ograniczenie używania narkotyków, oraz związanych z tym problemów oraz na poprawę kondycji fizycznej, psychicznej, i moralnej dzieci i młodzieży, oraz zwiększenie bezpieczeństwa w sferze życia rodzinnego i publicznego. W celu zdiagnozowania wielkości problemów społecznych w poprzednim roku zostały przeprowadzone badania mieszkańców gminy, a także wśród młodzieży szkolnej.

II. Główne założenia i podstawowe cele programu.

Z uwagi na prowadzenie w gminie Przemków, od lat równoległe działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii( szeroko rozumiana problematyka uzależnień) w ramach dotychczasowych „ programów" ze względu na wielkość gminy, niewielką skalę problemów narkomanii, bazę lokalową opracowany został na 2008 rok program obejmujący wspólną problematykę alkoholową i narkomanii. Główne założenia „Gminnego Programu" zmierzające w kierunku skutecznych działań profilaktycznych
i skutecznego rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, tworzone są także
w oparciu o polskie problemy uzależnień, zdiagnozowane przez administrację państwową, poparte analogicznymi lokalnymi diagnozami w/w będą wprowadzone w życie i realizowane
w ramach wytycznych zadań własnych gminy, określonych ustawą z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i ustawą z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii. Zdiagnozowane najważniejsze polskie problemy alkoholowe i narkomanii to, obszary problemowe dotykające bezpośrednio w większym lub mniejszym stopniu społeczności lokalne. Dotyczą one takich obszarów problemowych jak:

1.Szkody zdrowotne i rozwojowe występujące u młodych Polaków spowodowane piciem alkoholu i narkotyków

2. Szkody zdrowotne i rozwojowe spowodowane piciem alkoholu przez dorosłych i używaniem narkotyków wśród młodzieży.

3. Uszkodzenia zdrowia związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

4. Szkody zdrowotne i psychospołeczne osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym przemoc domowa.

5. Zaburzenia zdrowotne i rozwojowe dzieci z rodzin alkoholowych.

6. Przestępstwa i wykroczenia spowodowane przez osoby nietrzeźwe, w szczególności przez nietrzeźwych kierowców.

7. Szkody ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu.

8. Niewystarczająca wiedza i szkodliwe postawy społeczne wobec problemów alkoholowych i narkomanii i metod ich rozwiązywania.

9. Nadmierna dostępność i promocja napojów alkoholowych, nadmierna dostępność do narkotyków.

10. Ryzykowne wzory picia i wysoki poziom spożycia alkoholu.

11. Opracowany „ Gminny program wytycza więc zgodnie z głównymi swoimi założeniami w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w oparciu o wyłonione obszary problemowe podstawowe cele i strategie na najbliższy okres.

Strategicznym celem programu jest ograniczenie używania alkoholu i narkotyków, zapobieganie nowym problemom alkoholowym i zmniejszanie rozmiarów tych problemów, które aktualnie występują, oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi obszarze uzależnień.

III. Podstawowe cele, metody działań i wskaźniki

1. Zmniejszenie ilości i częstości picia alkoholu i zażywania narkotyków przez młodzież z terenu Gminy Przemków.

 

Metody działań:

Zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa zakazującego sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim, w szczególności:

a) wzrost skuteczności egzekwowania prawa w zakresie cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) zaostrzenie przepisów karnych związanych z naruszeniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim,

c) prowadzenie systematycznego monitoringu przestrzegania zasad prawa dotyczących sprzedaży alkoholu niepełnoletnim,

d) wprowadzenie zapisów prawnych, umożliwiających dokonywanie przez policję zakupu kontrolowanego napojów alkoholowych,

2. Zmniejszenie liczby przypadków sięgania przez dzieci i młodzież po inne środki zmieniające świadomość, w tym narkotyki, a w szczególności narkotyki miękkie poprzez:

1a) ograniczenie możliwości rozpowszechniania innych środków odurzających

b) graniczenie tempa wzrostu rozpowszechniania używania narkotyków,

c) prowadzenie instruktarzy i szkoleń dla pracowników oświaty, oraz rodziców,

d) rozpowszechnianie fachowej literatury wśród dzieci młodzieży (broszury dot. narkotyków, procesu uzależnienia i możliwości korzystania z profesjonalnej pomocy), oraz nauczycieli i rodziców (broszury-„Jak uchronić dziecko od narkotyków", „ Znajdź czas dla swojego dziecka")

e) przeprowadzenie kampanii społecznej pt. „ Znajdź czas dla swojego dziecka" w gminie Przemków

f) przeprowadzenie wywiadówek edukacyjnych zaadresowanych do rodziców mających na celu zaangażowanie ich w oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych

g) zdecydowane interwencje w przypadku sygnałów dotyczących „dilerstwa" wśród młodzieży szkolnej i dorosłych,

2) prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień (w ramach działania „Program konsultacji indywidualnych dla rodziców dzieci używających narkotyki)- prowadzony przez rekomendowanego specjalistę ds. narkomanii.

3) wdrażanie programów edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki w szkołach na terenie gminy Przemków- w ramach działania komisji,

4) współpracę instytucjami, organizacjami społeczno-politycznymi i kościołami różnych wyznań w zakresie edukacji społecznej,

5) realizacja programu aktywizacji społecznej młodzieży i dorosłych poprzez bezpośredni jej udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu tematycznych imprez integracyjno-środowiskowych,

Wskaźnikami osiągania zamierzonych celów będą:

a) liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w związku ze sprzedażą alkoholu nieletnim,

b) procent abstynentów wśród niepełnoletniej młodzieży,

c) procent młodzieży, która spożywała napoje alkoholowe w ciągu ostatniego miesiąca ( przed badaniem)

d) odsetek dzieci młodzieży, które spotkały się z odmową sprzedaży alkoholu ze strony sprzedawcy,

e) liczba młodzieży, rodziców i nauczycieli uczestniczących w szkolnych i pozaszkolnych (środowiskowych) programach profilaktycznych,

f) liczba szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych, w których prowadzone są programy profilaktyczne,

g) liczba uczniów, rodziców oraz nauczycieli i wychowawców uczestniczących w programach interwencyjno- profilaktycznych dla młodzieży z problemami alkoholowymi czy narkotykowymi,

h) liczba dzieci uczestnicząca w pozalekcyjnych zajęciach sportowych,

i) liczba sprzedawców napojów alkoholowych uczestniczących w szkoleniach,

j) liczba rodziców uczestniczących w konsultacjach indywidualnych dotyczących uzależnienia dzieci od narkotyków

k) liczba rodziców, nauczycieli uczestniczących w wywiadówkach edukacyjno- informacyjnych,

l) liczba wyroków sądowych w związku z rozpijaniem nieletnich, czy „dilerstwem wśród młodzieży"

3. Zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień.

Metody działania:

a) uczenie wczesnego rozpoznawania objawów wskazujących na rozwijanie

się procesu uzależnienia w tym eksperymentowania z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi,

b) uczenie umiejętności kontrolowania rozmiarów i wzorców picia,

c)zwiększenie skuteczności interwencji wobec zaburzeń zachowania, wynikających z nadmiernego picia alkoholu i używania narkotyków,

d) stała współpraca w zakresie diagnozowania problemu uzależnienia i szybkiego reagowania z OPS, ZOZ, Policją, Izbą Wytrzeźwień, Kuratorami zawodowymi i społecznymi,

e) edukacja poprzez prasę lokalną, radio regionalne i telewizję kablową,

f) szkolenia edukacyjne dla osób pracującymi z dziećmi młodzieżą,

g) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego,

h) promowanie działalności grup samopomocowych,

4. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Metody działania :

a) zwiększenie dostępu do profesjonalnej terapii uzależnień współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego,

b) wspieranie działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych,

c) zwiększenie kompetencji członków gminnych komisji w zakresie motywowania do podjęcia leczenia odwykowego,

d) promocja usług świadczonych przez lecznictwo odwykowe,

e) zwiększenie dostępu do profesjonalnej pomocy świadczonej w Punkcie Konsultacyjnym,

5. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem
i nadużywaniem alkoholu, oraz innych środków odurzających.

Metody działania :

a) edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów -zapobiegania zagrożeniom alkoholowym i narkotykowym,

b) prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego,

c) współpraca z przychodnią „COR-MED" w Przemkowie,

d) współpraca z placówkami oświatowymi (pedagodzy szkolni)

6. Poprawa sytuacji psychospołecznej osób współuzależnionych, zmniejszenie rozmiarów przemocy domowej, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym członków rodzin dotkniętych alkoholizmem.

Metody działania:

a) zwiększenie dostępności i skuteczności programu psychoterapii -współuzależnienia prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym dla członków rodzin,

b) podnoszenie jakości i dostępności programu korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Punkcie Konsultacyjnym,

c) podnoszenie kompetencji służb (policjantów, pracowników socjalnych

d) pracowników służby zdrowia, kuratorów społecznych, członków komisji) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

e) promocja usług terapeutycznych świadczonych dla osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

7.Zmniejszenie ilości wypadków i strat ekonomicznych spowodowanych

nietrzeźwością w miejscu pracy.

Metody działania:

a) edukacja pracowników nadzoru w zakresie wczesnego rozpoznawania problemów alkoholowych i używania środków psychoaktywnych, podejmowanie interwencji,

b) ułatwienie pracownikom uzależnionym od alkoholu i narkotyków dostępu do profesjonalnej pomocy w placówkach odwykowych oraz wsparcia w środowiskach wzajemnej pomocy,

c) prowadzenie kampanii edukacyjnych w miejscu pracy, prasie lokalnej, telewizji kablowej,

8. Zmniejszenie ilości przypadków naruszania przepisów prawnych regulujących obrót alkoholem.

Metody działania:

a) rozszerzenie zakresu kontroli obrotu napojami alkoholowymi,

b) rozszerzenie zakresu interwencji wobec łamania przepisów ustawy,

9. Zmniejszenie przypadków przestępczości związanej z używaniem środków psychoaktywnych, alkoholu oraz zmniejszenie przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego.

Metody działania :

a) stała współpraca z policją (zaostrzenie sankcji wobec osób rozprowadzających narkotyki),

b) wprowadzenie działań terapeutycznych wobec sprawców przestępstw i - wykroczeń związanych z nadużywaniem alkoholu i używaniem środków psychoaktywnych.

10. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Metody działania:

a) prowadzenie edukacji poszczególnych grup profesjonalistów w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności pracowników ochrony zdrowia, oświaty, OPS oraz kuratorów zawodowych i społecznych,

b) prowadzenie kampanii edukacyjnych w Przemkowskich mediach (prasa, BIP, telewizja kablowa),

c) zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych przez młodzież i dorosłych,

d) rozpowszechnienie działalności grup samopomocowych.

IV. Zadania Programu

Zadanie 1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz inne działania na rzecz tych osób.

1. Propagowanie przez Miejsko - Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemkowie, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, OPS, „Cor-med" Poradnia Zdrowia Psychicznego, Komisariat Policji w Przemkowie, kościoły różnych wyznań, placówki oświatowe, nauki wstępnego diagnozowania procesu uzależnienia od alkoholu i narkotyków, umiejętności kontrolowania rozmiarów i wzorców picia oraz używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

2. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dostarczanie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków podstawowych informacji dotyczących: - choroby alkoholowej i uzależnienia od narkotyków (objawy, przebieg i skutki),

3. Tworzenie możliwości podjęcia leczenia ze wskazaniem placówek lecznictwa odwykowego, grup samopomocowych i poradni odwykowych, radzenia sobie z nawrotami choroby alkoholowej i umiejętności funkcjonowania w abstynencji, - realizacja programów (prowadzenie treningów umiejętności służących dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej i rodzinnej).

4. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy (zabezpieczenie, udostępnienie i utrzymanie lokalu przeznaczonego na potrzeby działalności grupy samopomocowej AA. Organizowanie w Punkcie Konsultacyjnym specjalistycznych programów profilaktycznych dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy, indywidualnych konsultacji dla rodziców dzieci po inicjacji narkotykowej. Organizowanie okolicznościowych wyjazdów integracyjnych wspieranych programami terapeutycznymi i profilaktycznymi.

5. Kierowanie osób zgłaszanych do obowiązkowego leczenia odwykowego na spotkania terapeutyczne w Punkcie Konsultacyjnym i Klubie AA (korzystanie usług profesjonalistów: terapeuta, specjalista ds. narkomanii, pracownik socjalny).

6. Prowadzenie profesjonalnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, prowadzenie szkoleń osób tzw. „pierwszego kontaktu" (pracownicy socjalni, kuratorzy społeczni, pedagodzy).

7. Diagnozowanie środowiska miejskiego i wiejskiego Gminy Przemków w zakresie problematyki alkoholowej i narkomanii.

Zadanie 2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i uzależnienie od narkotyków pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą oraz inne działania na rzecz tych osób.

1.Pomoc ofiarom przemocy domowej poprzez:

a) prowadzenie grup pomocowych dla ofiar przemocy domowej w ramach działania Punktu konsultacyjnego,

b) prowadzenie pomocy indywidualnej z zakresu psychologii i pomocy prawnej w ramach działania Punktu Konsultacyjnego,

c) prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego realizującego równocześnie programy edukacyjne dla osób współuzależnionych oraz pracowników socjalnych, policjantów i innych podmiotów chcących włączyć się w system przeciwdziałania przemocy domowej.

2. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy poprzez współpracę z policją, OPS, szkołami, przedstawicielami ochrony zdrowia.

3. Opracowanie materiałów informacyjnych, tablic informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy w Przemkowie.

4. Zatrudnienie specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym (terapeuta)

Zadanie 3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Zadanie to będzie wykonywane poprzez :

a) Dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów profilaktycznych w Przemkowskich szkołach.

b) Ewaluacja i badanie skuteczności oddziaływań profilaktycznych.

c) Promowanie nowych, bardziej skutecznych programów profilaktycznych, opracowań autorskich i pilotażowych, zakup periodyków oraz wyposażenie biblioteczki w literaturę fachową.

d) Dofinansowanie nowatorskich programów - szczególnie dla nauczycieli realizujących swe założenia w godzinach popołudniowych w szkole lub programy nauczycieli w zajęciach sportowych promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież jako motywacja życia bez używek.

e) Wdrażanie programów profilaktycznych i edukacyjnych dla rodziców z zakresu narkomanii.

f) Inne formy oddziaływań profilaktyczny (organizacja kampanii profilaktycznych „Znajdź czas dla swojego dziecka", promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m. in. zawody sportowe).

g) Organizowanie koncertów dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych.

h) Tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, powstawanie Klubów Młodzieżowych, modernizacja placów zabaw.

i) Edukacja publiczna - prezentacja w mediach wiedzy na temat problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych.

j) Współorganizowanie konferencji profilaktycznych.

Zadanie 4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zadanie to będzie wykonywane poprzez:

a) Współpracę z stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania o charakterze profilaktyki społecznej.

b) Ogłaszanie konkursów, ofert i przetargów dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

c) Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych szczególnie AA.

d) Współpraca z kościołami różnych wyznań.

e) Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlic przy parafiach.

Zadanie 5.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13.1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego i inne działania w tym zakresie.

Zadanie to będzie wykonywane poprzez :

a) Przestrzeganie zasad prawidłowego wypełniania wniosków o wydawanie zezwolenia.

b) Przestrzeganie zasad wydawania zezwoleń po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży ze stosownymi uchwałami rady Gminy.

c) Przeprowadzenie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania przez podmioty gospodarcze zasad warunków korzystania z zezwolenia.

d) Dostarczenie kompletu przepisów prawnych dotyczących zasad związanych obrotem napojami alkoholowymi w momencie wydawania zezwolenia.

V. Kontrola realizacji i finansowanie programu.

Realizacja zadań w „Gminnym Programie" będzie oceniana na podstawie:

Odpowiednich wskaźników epidemiologicznych i statystycznych w oparciu o aktualizowane diagnozy lokalne problemów alkoholowych i narkomanii.

Analizy efektów realizowanych zadań nakreślonych w „Gminnym Programie".

Na podstawie analizy ekonomicznych skutków nadużywania alkoholu dla społeczności lokalnej.

Oceny wykonywanych zadań ujętych w „Szczegółowym harmonogramie" na dany rok kalendarzowy (budżetowy).

Po zakończeniu roku budżetowego Miejsko - Gminna Komisja przystąpi do opracowania sprawozdania z realizacji zadań własnych gminy określonych ustawą z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii" i zadań określonych ustawą z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

VI. Źródła finansowania programu.

Budżet Gminy musi zawierać w swej konstrukcji wydzielone w dziale 851 „Ochrona Zdrowia" rozdział 85154 „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi" oraz rozdział 85153 „Przeciwdziałanie Narkomanii" środki finansowane na realizację zadań nakreślonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii" oraz wspierać te działania w innych działach, które służyć mają i mogą rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Finansowanie „Gminnego Programu" powinno być dokonywane w ramach:

środków własnych gminy,dodatkowych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych corocznie do kasy gminy przez wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadania realizowane w ramach „Gminnego Programu" mogą być również finansowane z dotacji celowych Pełnomocnika Wojewody ds. Uzależnień oraz środków PARPA, a także zapisów darowizn i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

Dochody z opłat za wydane na podstawie art. 18 lub art. 18' zezwolenia na handel alkoholem oraz dochody z opłat określonych w art. 111 - ustawy z dnia 26.10.1982 roku mogą być wykorzystane - jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - art. 182 stosownej ustawy oraz na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.
VII. Zasady wynagradzania członków Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemkowie.

1.Podstawą wynagrodzenia jest umowa - zlecenie zawarta z członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie:

a) za udział w pracach komisji i czynnościach kontrolnych w kwocie 93.00 zł brutto

b) Przewodniczącej Komisji w wysokości 140.00 zł brutto

c) za dyżur pełniony w punkcie Konsultacyjnym wynagrodzenie w kwocie 47.00 zł brutto

Członkowi komisji delegowanemu do zajęć poza teren gminy przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 2.

Szczegółowy harmonogram realizacji zadań wraz z preliminarzem kosztów na 2008 rok zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

Realizatorem „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Przemków na 2008 rok" jest Urząd Gminy i Miasta w Przemkowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Przemkowie

Jacek Janikowski

 
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0