Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/tmp//sess_354795d49e61cd47e7d77bffdfe121e5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site:10) in /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site:10) in /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site on line 10
BIP - Urzad Miasta Przemkow
 
 
 PUNKT KONSULTACYJNY

DS. ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I PRZEMOCY W RODZINIE

  

Program Zadaniowy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej 

Stworzenie bazy w postaci dobrze funkcjonującego Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie staje się wyjściem na ważne i konieczne potrzeby społeczne w tym zakresie. Działalność tej docelowej placówki otwiera szerokie możliwości skutecznego wspomagania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w działalności na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadań, które wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 26.10.1982r. - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Spadek wieku inicjacji alkoholowej, stały wzrost spożycia alkoholu , coraz bardziej powszechne sięganie po narkotyki oraz narastająca wciąż fala agresji, przemocy, terroru, samobójstw, chorób psychicznych, depresji, ucieczek od rzeczywistości, której towarzyszą coraz powszechniejsze zjawiska chronicznego stresu, bezsilności, samotności i beznadziei zmuszają do podejmowania szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych.

Działalność Punktu Konsultacyjnego nastawiona będzie w dużej mierze na niwelowaniu skali zjawiska przemocy i agresji, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomaganie osobom dorosłym i dzieciom w przezwyciężaniu trudności życiowych.Poprzez inicjowanie tworzenia grup samopomocowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych i grup wsparcia , niesienie pomocy w prawidłowym kształtowaniu się i rozwoju osobowości, uczenie umiejętności rozpoznawania i uświadamiania sobie własnych potrzeb psychicznych, uodparnianie na negatywne wpływy środowiska, uczenie umiejętności rozpoznawania presji społecznych, uczenie zaspokajania własnych potrzeb bez pomocy środków zmieniających świadomość, pokazywanie i uczenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, wprowadzanie elementów treningu interpersonalnego - tworzenie poprawnych relacji w grupie, naukę nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, rozwój psychologiczny - zwiększanie świadomości samego siebie, naukę reguł dobrej komunikacji itd.

Ważnym czynnikiem, wpływającym bezpośrednio na jakość świadczonych usług i efektywność pracy Punktu Konsultacyjnego, jest stała współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem, Placówkami Oświatowymi, Specjalistycznymi Placówkami Poradnictwa i Lecznictwa Odwykowego.

Program Punktu Konsultacyjnego w swoich założeniach ma również zwiększenie jakości świadczonych usług / w miarę zapotrzebowania społecznego / poprzez pozyskiwanie do pracy profesjonalistów / psychiatra, psycholog, terapeuta, prawnik / zarówno do pracy w punkcie, jak i do prowadzenia grup socjoterapeutycznych, terapeutycznych i grup wsparcia.

Praca Punktu Konsultacyjnego nastawiona będzie na udzielanie osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych , dorosłym i dzieciom kompleksowej pomocy. 

ADRESACI PROGRAMU:

 1. Młodzież uzależnioniona od alkoholu.
 2. Osoby dorosłe uzależnione od alkoholu.
 3. Dorosłe dzieci alkoholików.
 4. Osoby /dzieci i dorośli/ współuzależnione - członkowie rodzin alkoholików.
 5. Dzieci i młodzież - ofiary przemocy domowej / fizycznej, emocjonalnej, seksualnej /.
 6. Osoby dorosłe - ofiary przemocy.
 7. Osoby dorosłe, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie.
 8. Sprawcy przemocy domowej.

 CELE PUNKTU KONSULTACYJNEGO

 1. Zapobieganie rozwijaniu się procesu uzależnienia.
 2. Wczesna interwencja w stosunku do osób uzależnionych.
 3. Dostarczanie kompleksowych informacji dotyczących choroby alkoholowej.
 4. Koordynacja i współpraca z instytucjami zajmującymi się osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.
 5. Kierowanie do profesjonalnych placówek lecznictwa odwykowego.
 6. Objęcie pomocą osób / dzieci, młodzież, dorośli / współuzależnionych.
 7. Podnoszenie wiedzy wśród społeczności lokalnej na temat choroby alkoholowej.
 8. Prowadzenie konsultacji, rozmów indywidualnych i porad w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w rodzinie.
 9. Pomoc w utrzymywaniu abstynencji i nabywaniu umiejętności radzenia sobie z nawrotami choroby alkoholowej.
 10. Zapobieganie występowania przemocy w rodzinie.
 11. Wczesna interwencja w rodzinie, gdzie wystąpiła przemoc.
 12. Objęcie pomocą psychologiczną ofiary przemocy.
 13. Objęcie pomocą psychologiczną rodziny, w której wystąpiła przemoc.
 14. Objęcie pomocą psychologiczną sprawców przemocy.
 15. Koordynacja i współpracach z instytucjami zajmującymi się ofiarami przemocy.
 16. Kierowanie ofiar przemocy oraz sprawców do placówek specjalistycznych.
 17. Podnoszenie wiedzy wśród społeczności lokalnej na temat przeciwdziałania przemocy.
 18. Prowadzenie konsultacji prawnych, kierowanie do sądu, prokuratury spraw dotyczących znęcania się nad rodziną.

FORMY PRACY PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 1. Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy.
 3. Konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych - członków rodzin alkoholików.
 4. Konsultacje dla rodzin, gdzie wystąpiła przemoc.
 5. Konsultacje indywidualne dla sprawców przemocy.
 6. Inicjowanie tworzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - ofiar przemocy domowej.
 7. Prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej.
 8. Inicjowanie tworzenia grup samopomocowych oraz grup wsparcia dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej.
 9. Kierowanie spraw do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / procedura postępowania przy zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 10. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Policją w zakresie diagnozowania problemu alkoholowego oraz zjawiska przemocy w rodzinie.
 11. Współpraca ze szkołami w zakresie profilaktyki występowania problemu alkoholowego, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
 12. Kierowanie pozwów do sądu, prokuratury w sprawach z art.207 K.K.

FORMY ZGŁASZANIA DO PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

1. Zgłoszenia samoistne.

2. Osoby zgłaszane przez instytucje / Szkoły, OPS, Policja, Sąd, /

3. Osoby zgłaszane przez społeczność lokalną.

4. Telefon zaufania i interwencyjny 

W ramach konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy prowadzone będą:

 1. Zebranie wywiadu
 2. Założenie karty indywidualnej.
 3. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej.
 4. Ustalenie sposobu interwencji lub pomocy.
 5. Określenie problemów emocjonalnych.
 6. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych.
 7. Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.
 8. Motywowanie do udziału w spotkaniach grup trzeźwościowych.
 9. Motywowanie do podjęcia terapii indywidualnej.

W ramach pracy indywidualnej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi realizowane będą:

 1. Nauka zachowań służących przerwaniu procesu uzależnienia.
 2. Nauka zachowań pomocnych we współżyciu osobami uzależnionymi.
 3. Budowanie wewnętrznego systemu wsparcia.
 4. Budowanie systemu samomotywacji.
 5. Nauka umiejętności funkcjonowania w abstynencji.
 6. Nauka motywowania siebie do podejmowania zmian sprzyjających życiu w trzeźwości.
 7. Nabywanie umiejętności samokontroli.
 8. Omawianie aktualnej sytuacji i przewidywanych zmian.
 9. Budowanie zewnętrznego systemu oparcia.
 10. Umiejętność rozładowywania napięć.
 11. Nauka zachowań asertywnych.
 12. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
 13. Nauka rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych.

W ramach pracy indywidualnej z ofiarami przemocy realizowane będą :

 1. Nauka zachowań służących przerwaniu przemocy.
 2. Nauka określania własnych granic.
 3. Nauka wyrażania własnych uczuć i potrzeb
 4. Budowanie wewnętrznego systemu oparcia.
 5. Nauka ponoszenia własnej wartości.
 6. Motywowanie do podejmowania zmian.
 7. Omawianie aktualnej sytuacji i przewidywanych zmian.
 8. Budowanie zewnętrznego systemu oparcia 

W ramach pracy indywidualnej prowadzona będzie dokumentacja:

 1. Karta indywidualna dla osoby Uzależnionej, współuzależnionej, ofiary przemocy.
 2. Karta indywidualna dla sprawcy przemocy.
 3. Karta konsultacyjna dla członków rodziny.
 4. Karta konsultacyjna dla instytucji wspierających członka rodziny z problemem alkoholowym lub ofiarę przemocy.

ORGANIZACJA CZASOWA PROGRAMU:

Punkt Konsultacyjny będzie czynny w każdy poniedziałek i środę w godzinach 16:00 do 18:00. Czas ten przeznaczony jest na konsultacje i spotkania indywidualne. Dyżurują konsultanci : Lidia Kulczyc i Mirosława Kaciuba.

Odbywać się będą również zajęcia terapeutyczne :

- dla osób uzależnionych - realizacja programu „Trzeźwieć razem" - autor i realizator

programu: Michał Cimek - certyfikowany instruktor terapii uzależnień

Program adresowany jest do osób uzależnionych, deklarujących chęć zaprzestania picia i

dokonywania zmian w swoim zachowaniu oraz rozwiązywania problemów życiowych.

Również dla osób po leczeniu odwykowym, deklarujących chęć dalszego trzeźwienia w

grupie oraz dla osób mających problemy z nawrotami choroby i osób kierowanych przez:

komisję, sąd, kuratorów sądowych, policję i pracowników OPS.

Zajęcia odbywać się będą w każdy piątek 17:00 - 19:00 - zajęcia grupowe

- dla kobiet współuzależnionych - realizacja programu „Współuzależnienie - program terapeutyczno - edukacyjny" - autor i realizator programu: terapeuta Magdalena Smaś.

Program adresowany do osób współuzależnionych, których źródłem zaburzeń funkcjonowania jest pozostawanie w bliskim związku z osobą uzależnioną od alkoholu.

Zajęcia grupowe odbywać się będą w każdy wtorek 16:30 - 18:30 - zajęcia grupowe

- konsultacje indywidualne - rodziców młodzieży, która eksperymentuje z narkotykami lub jest uzależniona od substancji psychoaktywnych - osoba prowadząca Magdalena Smaś Spotkania będą się odbywać w co drugi wtorek 15:30- 16:30 konsultacje indywidualne.

 

 
 

Warning: Unknown: open(/var/tmp//sess_354795d49e61cd47e7d77bffdfe121e5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0