Data ogłoszenia  25 luty 2013 r.

 

Powiat Głogowski

z siedzibą w Głogowie ul. Sikorskiego 21

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Głogowskiego

zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Sprzedaż 493 sztuk drzew "na pniu" rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kotla oraz Żukowice administrowanych przez Zarząd Powiatu Głogowskiego".

 

Cena wywoławcza przedmiotu umowy wynosi: 106 191,00 zł brutto (słownie złotych: sto sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden 00/100).

Przedmiotowe drzewa gatunku topola są zlokalizowane w pasie następujących dróg powiatowych:

-        droga powiatowa 1002D (od miejscowości Zabiele do miejscowości Kozie Doły);

-        droga powiatowa 1003D (od miejscowości Kozie Doły do miejscowości Kotla);

-        droga powiatowa 1004D (miejscowość Głogówko);

-        droga powiatowa 1018D (od drogi powiatowej nr 1153D do miejscowości Szczepów);

-        droga powiatowa 1020D (od miejscowości Nielubia do miejscowości Żukowice).

Oferty należy składać do dnia 18 marca 2013 r. do godziny 12.00 w siedzibie Sprzedawcy: Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21 pok.201.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4 657,50 zł (słownie złotych: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem 50/100), co stanowi 5% ceny wywoławczej netto przedmiotu umowy. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i podania przyczyn.

wykaz drzew do wycinki.doc

instrukcja dla kupujących.doc

formularz ofertowy.doc

projekt umowy.doc

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu sprzedaży 493 sztuk drzew "na pniu" rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kotla oraz Żukowice administrowanych przez Zarząd Powiatu Głogowskiego:

 

Przetarg został zakończony w dniu 18 marca 2013 roku o godz. 12:15. Do tego czasu wpłynęła tylko jedna oferta:

Bio-En-Pol Kuligowski - Sztachelski Sp. Jawna, 65-052 Zielona Góra, ul. Chrobrego 20/2.

Zaoferowana wartość za przedmiot sprzedaży: 108 438,91 zł brutto.

 

 

 


 

Data ogłoszenia: 13 luty 2013 r.

 

Zarząd Powiatu Głogowskiego przystępuje do sprzedaży drzew „na pniu", rosnących w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Głogowskiego, na terenie gminy Kotla:

-        droga powiatowa nr 1002D (Zabiele - Kozie Doły) - 208 sztuk,

-        droga powiatowa nr 1003D (Kozie Doły - Kotla) - 169 sztuk,

-        droga powiatowa nr 1004D (Głogówko - Krzekotówek) - 7 sztuk,

-        droga powiatowa nr 1018D (droga powiatowa nr 1153D - Szczepów) - 55 sztuk,

-        droga powiatowa nr 1020D (Nielubia - Żukowice) - 54 sztuki.

 

Drzewa z gatunku topola w wieku powyżej 40 lat o wartości rynkowej netto: 93 150,00 zł. Łączna masa drewna do pozyskania 2 011,46[m³], w tym: surowiec tartaczny 804,58[m³], drewno opałowe 905,15[m³], drobnica opałowa 301,71[m³].


 

 


 

Powiat Głogowski

z siedzibą w Głogowie ul. Sikorskiego 21

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Głogowskiego

 

zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Sprzedaż 128 sztuk drzew „na pniu" rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kotla, administrowanych przez Zarząd Powiatu Głogowskiego".

 

Cena wywoławcza przedmiotu umowy wynosi: 12 000,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Przedmiotowe drzewa gat. topola są zlokalizowane w pasie następujących dróg powiatowych:

-        droga powiatowa 1002D (miejscowość Chociemyśl w kierunku drogi woj. 321, lewa strona)

-        droga powiatowa 1002D (od miejscowości Chociemyśl do drogi woj. 321, lewa strona)

-        droga powiatowa 1004D (od miejscowości Krzekotówek do miejscowości Sobczyce, prawa-lewa strona)

-        droga powiatowa 1004D (miejscowość Sobczyce do drogi woj. 319 lewa strona )

-        droga powiatowa 1005D (miejscowość Kotla, kierunek Grochowice, prawa-lewa strona)

-        droga powiatowa 1005D (za miejscowością Kotla, kierunek Grochowice, prawa-lewa strona)

Oferty należy składać do dnia 12 marca 2012 r. do godziny 12.00 w siedzibie Sprzedawcy: Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21 pok.201.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych, 00/100), co stanowi 5% ceny wywoławczej przedmiotu umowy. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i podania przyczyny.

Szczegółowe informację w zakresie realizacji przedmiotu przetargu, oraz wymagań stawianych Oferentom zawiera instrukcja dla oferentów, dostępna w Starostwie Powiatowym w Głogowie w pok. 201 oraz na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: http://sbip.pl/nglogowsp/site/pl/sss/show.html

Dokumenty przetargowe należy pobrać ze strony internetowej:

http://sbip.pl/nglogowsp/site/pl/sss/show.html

 

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI

 

 

LICZBA SZTUK

GATUNEK

LOKALIZACJA

8

TOPOLA

DROGA 1002D

95

TOPOLA

DROGA 1004D

25

TOPOLA

DROGA 1005D

 

 

instrukcja dla kupujących.doc

decyzja wójta.doc

projekt umowy.doc

formularz ofertowy.doc