Biuro do Spraw Kontroli:

 

Gabriela Adamus - Kierownik Biura

Telefon: 76 728 28 67

 

Elżbieta Korol
Telefon: 76 72 82 912

Tel. 76 72 82 913 - sekretariat

Pokój: 314, 311, 312 (III piętro)

 

Biuro do Spraw Kontroli realizuje zadania kontroli z zakresu:

1) przygotowanie planu prowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Głogowie oraz podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Głogowskiego;

2) przeprowadzenie kontroli (kompleksowych, problemowych, okresowych, sprawdzających) zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli przez Starostę Głogowskiego w zakresie: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów;

3) przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych;

4) przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie zespołów opieki zdrowotnych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi oraz gospodarki finansowej;

5) przeprowadzenia doraźnych kontroli i dokonywania przeglądów dokumentacji zleconych przez Starostę;

6) udział wraz z właściwą pod względem merytorycznym komórką organizacyjną Starostwa w kontrolach w podmiotach zewnętrznych otrzymujących z budżetu Powiatu Głogowskiego dotacje - w zakresie prawidłowości ich wykorzystania;

7) dokumentowania procesu kontroli poprzez sporządzania: protokołu bądź sprawozdania z kontroli, informacji z przeglądu dokumentacji oraz ustalenie zaleceń pokontrolnych;

8) monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzonych kontroli oraz przekazywania informacji o ich realizacji;

9) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

10) efektywności i skuteczności przepływu informacji;

11) informowania o zidentyfikowanych podczas kontroli ryzykach oraz określenia procedur służących realizacji środków zaradczych;

12) sporządzania rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli tj. działalności kontrolnej;  

13) udzielania kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji;

14) opracowywanie projektów procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Głogowie oraz podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Głogowskiego;

15) współpraca z Audytorem Wewnętrznym oraz komórkami organizacyjnymi Starostwa właściwymi pod względem merytorycznym w zakresie zadań kontrolnych dotyczących podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Głogowskiego.  

 

Roczny plan kontroli na 2013 rok (1.01 MB)

Roczny plan kontroli na 2012 r. (911.00 KB)

Roczny plan kontroli na 2011 r.doc

Roczny plan kontroli 2010 r.pdf

Zarządzenie nr 34.2010 Starosty Głogowskiego z dnia 22.04.2010r.pdf

Standardy_kontroli_zarządczej.doc