Uchwała Nr XXIX/260/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczyciolem zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat G

UCHWAŁA Nr XXIX/260/2009

                                                                                                                    RADY POWIATU GŁOGOWSKIEGO

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia  nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) art.30 ust.6, art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.  z 2006r. Nr 97, poz. 674  ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego  oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz.181 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski.

 

 

R o z d z i a ł  I

Postanowienia wstępne

 

§ 2. Regulamin określa:

1) Szczegółowe warunki przyznawania i wysokość stawek dodatków:

-         za wysługę lat,

-         motywacyjnego,

-         funkcyjnego,

-         za warunki pracy.

2) Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

    doraźnych zastępstw.

3) Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku

    mieszkaniowego.

4) Wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

 

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006r. Nr 97, poz.674 ze zmianami),

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz.181 ze zmianami)

3) placówce - należy przez to rozumieć szkoły, zespoły szkół, placówki oświatowe oraz opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez powiat głogowski,

4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela,

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektorów szkół, zespołów szkół, placówek oświatowych  i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat głogowski.

 

R o z d z i a ł  II

Dodatek za wysługę lat

 

§ 4. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ustala się w oparciu o zasady wynikające z § 5 rozporządzenia.

 

§ 5. Podstawę naliczenia dodatku za wysługę lat stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy, książeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione kopie tych dokumentów.

 

 

R o z d z i a ł  III

Dodatek motywacyjny

 

§ 6. 1.W każdej placówce tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w wysokości  5% wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w danej placówce.

2.Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go placówce bez względu na stopień awansu zawodowego, jeżeli nauczyciel w bieżącym lub poprzedzającym roku szkolnym wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub opiekuńczymi, osiągnął wysoką jakość świadczonej pracy oraz jednocześnie wykazał się zaangażowaniem w realizację innych zajęć i czynności, w tym również związanych z przygotowaniem do zajęć szkolnych, samokształceniem  i doskonaleniem zawodowym, a w szczególności:

1) przygotowywał uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach, olimpiadach,

2) stosował własne programy autorskie,

3) wprowadzał innowacje pedagogiczne,

4) stosował metody aktywizujące młodzież do podnoszenia osiąganych wyników,

5) organizował imprezy szkolne: akademie, spotkania, pokazy artystyczne,

6) organizował imprezy o zasięgu powiatowym,

7) brał czynny udział w spotkaniach metodycznych, współpracował z doradcą metodycznym, zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywał w codziennej pracy,

8) diagnozował i analizował efekty własnej pracy i ich wyniki oraz uwzględniał je we własnym planie rozwoju zawodowego, bądź dalszej pracy,

9) podnosił swoje kwalifikacje zawodowe ( wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, krótkie formy doskonalenia, udokumentowane samokształcenie, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe),

10) uczestniczył w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (prowadził zajęcia, szkolenia, lekcje otwarte, opracował projekty dydaktyczne i inne),

11) był opiekunem stażysty, który otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

12) aktywnie realizował zadania statutowe placówki,

13) uczestniczył w pracach komisji opracowującej dokumentację dotyczącą pracy placówki ( statut, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy placówki)

14) uczestniczył w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu maturalnego lub komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego.

15) otaczał opieką dzieci z rodzin zagrożonych patologicznie oraz niskim statusie materialnym.

3.Nauczycielowi  może być przyznany dodatek motywacyjny do 300  zł miesięcznie.                 

4.Wicedyrektorowi może być przyznany dodatek motywacyjny  do 400  zł  miesięcznie.

5. Nauczycielowi, któremu powierzono  inne stanowisko kierownicze  może być przyznany dodatek motywacyjny do 350  zł  miesięcznie.  

 

§ 7. 1.Fundusz dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek tworzy się w wysokości  800 złotych miesięcznie na jeden etat dyrektorski. 

2.Dodatek motywacyjny dla dyrektorów placówek przyznawany jest z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) udział szkoły w konkursach przedmiotowych i innych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, centralnym,

2) wspomaganie uczniów mających trudności w nauce,

3) zapewnienie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

4) diagnozowanie, eliminowanie zachowań niepożądanych,

5) zapewnienie w szkole poczucia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom,

6) tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczniów,

7) preferowanie działań organizacyjnych i pedagogicznych tworzących indywidualny charakter placówki,

8) wdrażanie autorskich programów nauczania,

9) promowanie osiągnięć edukacyjnych placówki,

10)wykazywanie dbałości o mienie będące w zarządzie dyrektora, modernizacja bazy szkolnej,

11) umiejętność właściwego planowania budżetu oraz racjonalnego gospodarowania przyznanymi  placówce środkami finansowymi

12) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i innych świadczeń na rzecz placówki,

13) respektowanie decyzji, uchwał organów powiatu głogowskiego,

14) terminowość i rzetelność realizacji zadań wytyczonych przez organ prowadzący,

15) dyscyplina pracy, przestrzeganie ustalonych terminów i procedur,

16) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej.

3.Dyrektorowi może być przyznany dodatek motywacyjny do 800 zł  miesięcznie.    

4.Dyrektorowi placówki dodatek motywacyjny przyznaje Starosta Głogowski.

 

§ 8. 1.Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż  6 miesięcy.

2.Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej placówce przyznanie dodatku motywacyjnego może nastąpić po przepracowaniu co najmniej  6  miesięcy.

 

§ 9. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyznanie tego dodatku.

 

§ 10. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej, której kopię umieszcza się w teczce akt osobowych.

 

R o z d z i a ł  IV

Dodatek  funkcyjny

 

§ 11. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowiska kierownicze przewidziane w statucie placówki przysługuje dodatek funkcyjny.

 

§ 12. Wysokość dodatków funkcyjnych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze została określona w tabeli:

 

Lp.

Pełniona funkcja

 

Wysokość dodatku

funkcyjnego w zł miesięcznie

1.

Dyrektor szkoły liczącej:

- od 15 do 20 oddziałów

- od 21 do 26 oddziałów

- od 27 do 32 oddziałów

 

700-900

800-1000

900-1100                 

2.

Dyrektor zespołu placówek

(PCPPPiDN,  GCEZ)

 

600-800

3.

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

 

340-500                    

4.

Wicedyrektor

400-600

5.

Kierownik warsztatu szkolnego

400-600

6.

Kierownik szkolenia praktycznego                    

300-450

 

 

§ 13. Nauczycielom sprawującym funkcje uprawniające do dodatku funkcyjnego przysługuje dodatek  w wysokości:

1) wychowawstwo klasy - 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty

2) opiekun stażu - 30 zł miesięcznie za każdego powierzonego opiece nauczyciela                    

3) doradca metodyczny, nauczyciel-konsultant -  250 zł miesięcznie

 

§ 14. 1. Decyzję w sprawie przyznania i wysokości dodatku funkcyjnego poszczególnym dyrektorom podejmuje Starosta Głogowski - biorąc pod uwagę między innymi wielkość placówki, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.

2.  Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres jednego roku szkolnego.

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze lub sprawującym funkcje ustala dyrektor.

4. Decyzje o przyznaniu dodatku funkcyjnego przyznaje się w formie pisemnej, której kopię umieszcza się w teczce akt osobowych.

 

§ 15. W przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków funkcyjnych, z wyłączeniem dodatku za pełnienie funkcji opiekuna stażu, wychowawcy klasy, doradcy metodycznego i nauczyciela- konsultanta, przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny - najkorzystniejszy dla nauczyciela.

 

 

§ 16. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od dnia powierzenia funkcji, za którą przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub kierownika na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi lub nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, jeżeli nieobecność w pracy dyrektora przekracza 3 miesiące.

4. W przypadku zastępowania innej osoby zatrudnionej na stanowisku kierowniczym postanowienia ust.3 stosuje się odpowiednio.

 

R o z d z i a ł  V

Dodatek za warunki pracy

 

§ 17. 1.Nauczycielom  poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługują dodatki za warunki  pracy  z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych.

2.Wykaz warunków wymienionych w pkt.1 określają przepisy rozporządzenia.

 

§ 18. Wysokość dodatku za warunki pracy wylicza się za każdą godzinę przepracowaną w tych warunkach oraz udokumentowaną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 19.1. Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne lub uciążliwe warunki pracy:                   

1) dodatek za trudne warunki pracy wynosi:

a)  5 % osobistego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół leśnych za prowadzenie zajęć w lesie, szkół rolniczych za prowadzenie zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej,

b) 10% osobistego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c) 14% osobistego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli szkół specjalnych, wychowawców świetlic w szkołach specjalnych, nauczycieli prowadzących indywidualne nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz wychowawców specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych                i placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dzieciom i młodzieży całodobową opiekę.

2) dodatek za uciążliwe warunki pracy wynosi  5% osobistego wynagrodzenia zasadniczego. 

 

§ 20. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy przysługuje prawo do dwóch dodatków.

 

§ 21. Wysokość dodatków określonych w § 19 dla nauczyciela ustala dyrektor, a dla dyrektora Starosta Głogowski.

 

R o z d z i a ł  VI

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

 

§ 22. 1.Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie zrealizowana została w warunkach uprawniających do tego dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2.Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa przydzielonego nauczycielowi oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie        z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie zrealizowana została w warunkach uprawniających do tego dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego     obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w ramach godziny doraźnego zastępstwa.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela oblicza się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do dwóch miejsc po  przecinku.

 

R o z d z i a ł  VII

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

 

§ 23. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, przysługuje nauczycielowi posiadającemu wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć w placówce położonej na terenie wiejskim Powiatu Głogowskiego.

 

§ 24. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył pisemny wniosek o jego przyznanie i przedłożył dokumenty potwierdzające prawo do dodatku, niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

2.  Dokumentami potwierdzającymi prawo dodatku są w szczególności:

1) oświadczenie o osobach wspólnie zamieszkujących,

2) potwierdzenie zameldowania z biura ewidencji ludności

3. Wniosek oraz dokumenty określone w ust.2 nauczyciel przedkłada pracodawcy.

4. Nauczycielowi  przysługuje dodatek  w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny i  jest wypłacany miesięcznie w wysokości - 32,50 zł miesięcznie na jednego uprawnionego członka rodziny.

 

§ 25. 1. Do osób, o których mowa w § 24 ust.4 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie zamieszkującego z nim małżonka i dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

2. Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela rozumie się dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających na wyłącznym utrzymania nauczyciela nie stosuje się ograniczeń określonych w ust.2

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 24 ust.4. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał im dodatek.

 

§ 26. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

 

 

§ 27. 1. Prawo do dodatku wygasa :

1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym uprawniony członek rodziny nauczyciela zrezygnował ze stałego z nim zamieszkania,

2) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.

2. Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku lub zawieszenia jego wypłacania.

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust.2 nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu nienależnie pobranej kwoty dodatku.

                                                             

 

R o z d z i a ł  VIII

Wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli

ze specjalnego funduszu nagród

 

§ 28. 1. Wysokość nagrody starosty nie może przekraczać 2500 złotych.

2. Wysokość nagrody dyrektora nie może przekraczać 1800 złotych

 

§ 29. Warunki przyznawania nagród określa odrębna uchwała Rady Powiatu Głogowskiego.

 

 

R o z d z i a ł  IX

Postanowienia końcowe

 

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Głogowskiego.

 

§ 31. Traci moc uchwała Nr XVIII/152/2008  Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 kwietnia 2008r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2008r. nauczycielom zatrudnionym  w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski.                                                                                                                                                          

 

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2009r.

 

 

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                            Rady Powiatu Głogowskiego

 

                                                                                 Krzysztof  Dąbrowa

 

 

 

 

 

 

A.HC

 

 

Uzasadnienie:

 

Wprowadzona nowelizacja ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.            z 2006r. Nr 97, poz. 674  ze zmianami) zniosła obowiązek corocznego uchwalania regulaminu  określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia  nauczycielom zatrudnionym  w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski.

Obecnie zadaniem organu prowadzącego jest coroczne (w terminie do 31 grudnia) przeprowadzanie analizy poniesionych  w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

W 2009r. w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 sierpnia 2009r.  średnie wynagrodzenie

-nauczyciela stażysty  powinno wynosić: 2178zł zł, 

-nauczyciela kontraktowego 2417 zł, 

-nauczyciela mianowanego 3136 zł, 

-nauczyciela dyplomowanego 4007 zł 

oraz w okresie od 1 września 2009r. do 31 grudnia 2009r. odpowiednio:

-nauczyciela stażysty  2278 zł, 

-nauczyciela kontraktowego 2538 zł, 

-nauczyciela mianowanego  3293 zł, 

-nauczyciela dyplomowanego 4208zł.

Proponowane w regulaminie stawki zabezpieczają  w/w kwoty.

W stosunku do ubiegłego roku:

1) zwiększono funduszu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli do 5%, (wzrost o 1 %)

2) zwiększono miesięczne kwoty dodatku motywacyjnego:

    - dla nauczycieli do 300 zł

    - dla kierowników do 350 zł

    - dla wicedyrektorów do 400 zł

    - dla dyrektorów do 800 zł

3) zastąpiono kwotową wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli- wychowawców  

  (50 zł) -  wskaźnikiem procentowym - 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty

4) zwiększono widełki dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze o 100 zł.

 

Treść regulaminu została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

 

 

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?ID=2317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0