ZAWIADOMIENIE

O wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

 

STAROSTA GŁOGOWSKI

Stosownie do art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zmianami) i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.454), zawiadamia, że

 

 w dniach od 30 sierpnia do 17 września 2010r. ( w dni robocze ) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 21, w Biurze Geodety Powiatowego ( II piętro, pokój 228), w godzinach 830 - 1430 będzie wyłożony do publicznego wglądu dla zainteresowanych/ osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej/ projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Bądzów, Gaiki-Potoczek, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice-Modła, Kurów mały, Łagoszów Mały i Smardzów położonych w gminie Jerzmanowa.

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zapoznać się z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia oraz zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Osoby zgłaszające się do zapoznania z dokumentacją winne posiadać dokumenty tożsamości, dokumenty potwierdzające własność oraz wszelkie dokumenty dotyczące budynków i lokali.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania.

 

Głogów, dnia 13 sierpnia 2010r.