Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 
29
listopada
2021Uchwała Nr XXX/268/2009 w sprawie regulam. określającego wys. stawek oraz szczeg. warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niekt. inne skład. wynagr. dla nauczycieli zatrudnionych w plac. oświatowych prow. prz

 

U C H A W Ł A    Nr  XXX/268/2009

Rady Miejskiej w  Głogowie

z dnia  31  marca 2009 r.

 

w sprawie  ustalenia   regulaminu   określającego   wysokość   stawek   oraz   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki  wynagrodzenia  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w placówkach   oświatowych   prowadzonych   przez   Gminę Miejską  Głogów

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z  2006 r. Nr 97, poz. 674 ze  zmianami ) uchwała się, co następuje:

 

 

                      § 1.

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, dodatku za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

                                              

ROZDZIAŁ I

DODATEK FUNKCYJNY

 

§ 2

 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli dodatków funkcyjnych.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Prezydent Miasta w granicach stawek określonych w tabeli, uwzględniając : wielkość placówki, jej warunki organizacyjne , złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej . Dodatek przyznaje się na okres jednego roku szkolnego.

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz osób wymienionych w  ust.4 ustala dyrektor placówki w granicach określonych w tabeli dodatków funkcyjnych.

4. Dodatek  funkcyjny przysługuje także nauczycielom z tytułu wykonywania zadań:

1) opiekuna  stażu w wysokości 45,00 zł miesięcznie za każdego nauczyciela odbywającego  staż i powierzonego opiece,

2) wychowawcy grupy przedszkolnej w wysokości 85,00 zł miesięcznie,

3) wychowawcy klasy w szkole podstawowej w wysokości 85,00 zł miesięcznie,     

4) wychowawcy klasy w gimnazjum w  wysokości  115,00 zł. miesięcznie,

5)doradcy metodycznego w wysokości 15 % wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcje powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nim obowiązków.

 

 

                        TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

 

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w zł

od

do

1.

Przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

a)      dyrektor przedszkola publicznego, liczącego do 6 oddziałów

 

 

500

 

 

700

 

 

b)      dyrektor przedszkola publicznego, liczącego powyżej 6     

       oddziałów

 

600

 

900

 

c)      wicedyrektor

 

200

 

400

 

2.

 

2. Szkoły podstawowe, gimnazja :

 

 

 

 

 

 

a)      dyrektor szkoły liczącej od 6 do 11 oddziałów,

 

 

700

 

900

 

b)      dyrektor szkoły liczącej od 12 do 21 oddziałów,

 

 

800

 

 

1100

 

 

c)      dyrektor szkoły liczącej od 22 do 35 oddziałów,

 

 

900

 

 

1300

 

 

d)      wicedyrektor,

 

 

400

 

 

700

 

 

e)      kierownik świetlicy.

 

 

150

 

400

 

 

 

ROZDZIAŁ II

DODATEK  MOTYWACYJNY

 

§ 3

 

1. Tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w wysokości 7%wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych zatrudnionych  w danej placówce.

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu określonego w pkt 1 w maksymalnej wysokości do 12% wynagrodzenia zasadniczego.

3. W danej placówce tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla dyrektora w wysokości  do 50% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora danej placówki.

4. Ustala się następujące zasady przyznawania dodatku motywacyjnego:

1)dodatek motywacyjny przyznaje się dwa razy w roku szkolnym :

a)do 31 sierpnia - na pierwsze półrocze nowego roku szkolnego w oparciu o wyniki pracy w poprzednim półroczu na podstawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego,

b)do 28 lutego - na drugie półrocze danego roku szkolnego w oparciu o wyniki pracy w poprzednim półroczu na podstawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego

2) nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor placówki.

3) dyrektorowi placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Miejską Głogów dodatek motywacyjny przyznaje Prezydent Miasta.

5. Ustala się następujące kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli przedszkoli.

1) osiągnięcia dydaktyczne:

a) praca z wychowankiem zdolnym,

b) praca z wychowankiem mającym trudności,

c) osiągane postępy ustalone na podstawie prowadzonych obserwacji,

d) innowacyjność w działaniu pedagogicznym.

2)  zaangażowanie w pracę wychowawczo - opiekuńczą:

a) realizacja planu wychowawczego placówki, a także zamierzeń ujętych w planie wychowawczym grupy,

b) czas poświęcony wychowankom poza zajęciami,

c) współpraca z rodzicami:

- rozpoznawanie warunków rodzinnych wychowanków, rozwiązywanie konfliktów,

- pozyskiwanie rodziców do współpracy, włączanie rodziców w tworzenie

  autonomii i  charakteru placówki otwartej,

d) organizacja imprez przedszkolnych, konkursów, spotkań itp.

3) zaangażowanie w realizację zadań związanych z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym:

a) systematyczne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego:

    - aktualizacja swojej wiedzy z zakresu wychowania przedszkolnego,

    - stacjonarne i wyjazdowe warsztaty, kursy, studia podyplomowe - inne,

b) praca w stałych zespołach lub komisjach rady pedagogicznej,

c) dzielenie się doświadczeniem zawodowym z innymi:

    - opieka nad praktykantem,

    - prowadzenie lekcji pokazowych,

d) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej: obecności, przygotowanie materiałów, prowadzenie warsztatów szkoleniowych itp.

e) dodatkowe funkcje pełnione przez nauczycieli:

- przewodniczący zespołu przedmiotowego,

- lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

- inne

4)  jakość świadczonej pracy:

a) przeprowadzanie diagnozy i ewaluacji procesu opiekuńczo - wychowawczego,

b) przestrzeganie dyscypliny pracy, w szczególności:

- rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

- rzetelne pełnienie dyżurów,

- punktualność,

c) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń  przedszkolnych,

d) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

e) promowanie placówki.

6. Ustala się następujące kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów:

1) osiągnięcia dydaktyczne:

a) praca z uczniem zdolnym:

- doprowadzenie ucznia do sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych

   na szczeblu międzyszkolnym i powiatowym,

- doprowadzenie ucznia do sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych

   na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym

b) praca z uczniem mającym trudności,

c) osiągane postępy nauczania ustalone na podstawie obserwacji, badań narzędziami pomiaru dydaktycznego lub sprawdzianami opracowanymi w zespole przedmiotowym,

d) innowacyjność w działaniu pedagogicznym.

2) zaangażowanie w pracę wychowawczo - opiekuńczą:

a) realizacja planu wychowawczego placówki, a także zamierzeń ujętych w planie wychowawczym klasy,

b) czas poświęcony uczniom poza lekcjami, zajęciami,

c) współpraca z rodzicami :

- rozpoznawanie warunków rodzinnych uczniów, rozwiązywanie konfliktów,

- pozyskiwanie rodziców do współpracy, włączanie rodziców w tworzenie

  autonomii i charakteru placówki otwartej,

d) opieka nad organizacjami szkolnymi,

e) organizacja imprez szkolnych i miejskich: konkursów, spotkań itp.

3) zaangażowanie w realizację zadań związanych z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym:

a) systematyczne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego:

- aktualizacja swojej wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu,

- stacjonarne i wyjazdowe warsztaty, kursy, studia podyplomowe - inne,

b) praca w stałych zespołach lub komisjach rady pedagogicznej,

c) dzielenie się doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami:

 - opieka nad praktykantem,

- prowadzenie lekcji pokazowych.

d) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej: obecności, przygotowanie

materiałów,  prowadzenie warsztatów szkoleniowych itp.

e) dodatkowe funkcje pełnione przez nauczycieli:

- przewodniczący zespołu przedmiotowego lub wychowawczego,

- lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

- inne.

4) jakość świadczonej pracy:

a) przeprowadzanie diagnozy i ewaluacji procesu nauczania i wychowania,

b) przestrzeganie dyscypliny pracy, w szczególności:

- rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

- rzetelne pełnienie dyżurów,

- punktualność,

c) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych  urządzeń  szkolnych,

d) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

e) promowanie placówki.

7. Ustala się następujące kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych:

1)  skuteczność oddziaływań dydaktycznych:

a) udział, sukcesy w konkursach i olimpiadach na wszystkich szczeblach

b) wyniki zewnętrznych badań poziomu nauczania,

c) wzbogacanie oferty szkoły poprzez: wprowadzanie programów autorskich,

innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań    metodycznych,

d) wspomaganie uczniów, wychowanków w ich rozwoju.

2) skuteczność oddziaływań wychowawczo - opiekuńczych:

a) diagnozowanie i eliminowanie zachowań nagannych,

b) zapewnienie w placówce poczucia bezpieczeństwa uczniom ( wychowankom ) i nauczycielom,

c) tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczniów (wychowanków), w tym właściwych relacji między uczniami ( wychowankami ), nauczycielami oraz między uczniami (wychowankami ) i nauczycielami,

d) organizowanie efektywnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

e) tworzenie warunków do rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów   

    (wychowanków),

f) dbałość o klimat wychowawczy placówki poprzez rozwiązywanie konkretnych

    problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań

    profilaktycznych zapobiegających  zagrożeniom społecznym,

g) obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i

    przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-

    kulturalnymi,

h) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności  i

    przedsiębiorczości  wychowanków.

3) jakość świadczonej pracy:

a) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi placówki:

- właściwe planowanie i realizacja budżetu,

- przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

- podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,

- pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego 

  wykorzystania na cele szkoły,

- podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia

  w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-

  wychowawczych.

b)sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkół:

- dyscyplina pracy, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

- podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

-  kształtowanie polityki kadrowej,

-  inicjowanie i wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli,

-  współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę placówki oświatowej,

 c) wywiązywanie się z obowiązków nakładanych przez organ prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 4

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc  przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za trudne i uciążliwe warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony na podstawie art.42,  ust. 4a ustawy - Karta Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za trudne i uciążliwe warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w pkt 1 i 2, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że  czas  zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej  0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny zrealizowanych doraźnych zastępstw w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  w tygodniach, w których przypadają dni, za które nauczyciel, zgodnie z odrębnymi przepisami nie otrzymuje wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono 4 - dniowy tydzień pracy) za każdy dzień, za który nie przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

NAGRODY  ZE  SPECJALNEGO  FUNDUSZU  NAGRÓD

 

§ 5

 

1.   Ze środków określonych w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela, 80 % kwoty przekazuje się do dyspozycji dyrektorów placówek, 20 % kwoty pozostaje do dyspozycji Prezydenta Miasta.

2.   Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla  nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów:

1) w zakresie pracy dydaktycznej za:

a) osiągane postępy w nauczaniu,

b) udział uczniów i wychowanków w olimpiadach i konkursach naukowych,   sportowych i artystycznych szczebla miejskiego i wyżej,

2) w zakresie pracy wychowawczo - opiekuńczej za:

a)prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczo - opiekuńczej,

b) integrowanie, pobudzanie aktywności społecznej uczniów i wychowanków,

c)sukcesy w pracy wychowawczo - opiekuńczej,

d) pracę mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom

3) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych za:

a) doskonalenie własnego warsztatu pracy i wykorzystanie nabytej wiedzy w pracy z dziećmi i młodzieżą,

b) efektywną pracę w zespole samokształceniowym lub w innej formie wewnętrznego doskonalenia zawodowego

4) w zakresie innych działań na rzecz dzieci i młodzieży za:

a) osiągnięcia we współpracy z instytucjami i środowiskiem,

b) promowanie placówki

3. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów: 

 1) w zakresie pracy dydaktycznej za:

a) wyniki klasyfikacji i promocji oraz wyniki zewnętrznych badań poziomu nauczania,

b) udział uczniów i wychowanków w olimpiadach i konkursach naukowych, sportowych i artystycznych szczebla miejskiego i wyżej,

2) w zakresie pracy wychowawczo - opiekuńczej za:

a) prowadzenie urozmaiconej działalności opiekuńczo - wychowawczej w  placówce,

b) integrowanie, pobudzanie aktywności społecznej uczniów, wychowanków,  ich rodziców i pracowników placówki,

c) pracę mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom w placówce,

d) stwarzanie uczniom i wychowankom warunków do wszechstronnego rozwoju,

e) organizowanie efektywnej pomocy psychologiczno - wychowawczej.

3) w zakresie zadań wynikających z kierowania placówką za:

a) wyróżniające organizowanie pracy w placówce,

b) rzetelne planowanie budżetu placówki i racjonalne dysponowanie środkami finansowymi,

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz placówki.

4. Nagroda ma charakter uznaniowy.

1) fakt przyznania nagrody potwierdza się pisemną informacją o jej przyznaniu, której kopię zamieszcza się w teczce akt osobowych nagrodzonego,

2) nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor oraz Prezydent Miasta może przyznać nagrodę w innym czasie.

5. Ustala się następujące procedury przyznawania nagród Dyrektora Szkoły dla nauczycieli:

1) nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w placówce co najmniej  roku.

2) nagrody dla nauczycieli przyznaje Dyrektor placówki.

3) wniosek o przyznanie nagrody dla nauczyciela wraz z uzasadnieniem może składać Rada Pedagogiczna Placówki, Rada Rodziców lub Rada Szkoły oraz organizacja związkowa działająca na terenie danej placówki w terminie do 30 września każdego roku.

6. Ustala się następujące procedury przyznawania nagród Prezydenta Miasta:

1) nagrody dla dyrektorów i nauczycieli przyznaje Prezydent Miasta.

2) wniosek o przyznanie nagrody dla Dyrektora może składać Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz międzyzakładowa organizacja związkowa działająca na terenie miasta w  terminie do 30 września każdego roku.

3) wniosek o przyznanie nagrody dla nauczyciela może składać Dyrektor Szkoły oraz międzyzakładowa organizacja związkowa po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez  Radę Pedagogiczną w  terminie do 30 września każdego roku.

 

ROZDZIAŁ V

 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

 

§ 6

 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych   warunkach.  

 2. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom i wychowawcom w przypadku gdy:

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w klasach i oddziałach specjalnych -  w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego  ze stawki osobistego zaszeregowania,

2) prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego - w wysokości 20% stawki godzinowej nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę zajęć indywidualnych z dziećmi zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego.

 

 

ROZDZIAŁ VI

INNE  ŚWIADCZENIA  WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY

Wynagrodzenia za dodatkowe prace

§ 7

1. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej w wysokości 50,00 zł miesięcznie.

2. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o których mowa w pkt 1 wypłaca się miesięcznie z góry za okresy wykonywania zajęć oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych.

3. W razie podjęcia lub zaprzestania wykonywania zajęć dodatkowych w ciągu miesiąca, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia miesięcznego przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie przepracowanym.

4. Wynagrodzenie przewidziane w § 7 pkt 1 przysługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia w obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajęć w niepełnym wymiarze lub w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w arkuszu organizacji szkoły, wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego. 

5. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze zniżek godzin i doradcom metodycznym wynagrodzenie przewidziane w pkt 1 niniejszego rozdziału przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin języka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.

 

§ 8.

 

Traci moc Uchwała Nr XVI/153/2008  Rady Miejskiej w Głogowie z dnia  31 marca  2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów. 

 

§ 9.

Wykonanie uchwały  powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            Radosław Pobol

 

  

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Jednostka samorządu  terytorialnego zgodnie z art. 30 ust.6 ustawy - Karta Nauczyciela  jest zobowiązana do uchwalenia corocznie regulaminu określającego:

- wysokość stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw,

- wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

W roku 2009 fundusz dodatku motywacyjnego, będący pochodną od wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustalono na poziomie 7 %.

Nie ulegają zmianie wysokości dodatków funkcyjnych dla osób zajmujących stanowiska kierownicze, opiekuna stażu, wychowawcy klasy/grupy przedszkolnej oraz doradcy metodycznego, tabela dodatków funkcyjnych.

Dodatek dla nauczycieli języka polskiego za wykonywanie dodatkowej pracy, polegającej na poprawie zeszytów i prac pisemnych z języka polskiego podwyższono do kwoty 50,00 zł na pełny etat języka polskiego. 

Treść regulaminu była przedmiotem uzgodnień ze związkami zawodowymi działającymi w głogowskich placówkach oświatowych.