Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 
25
września
2021K O M U N I K A T

 

 

          Na podstawie  art.161 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo             o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) uprzejmie informujemy, że do dnia 30 czerwca 2011 roku, można zgłaszać kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

         W Urzędzie Miejskim w Głogowie ul. Rynek 10, w Biurze Rady p. nr 113 można odebrać „kartę zgłoszenia kandydata na ławnika".

 

Wyciąg z ustawy

Prawo o ustroju sądów powszechnych.

(Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.)

Rozdział 7

Ławnicy

Art. 158. § 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)  jest nieskazitelnego charakteru,

  3)  ukończył 30 lat,

  4)  jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

  5)  (221) nie przekroczył 70 lat,

  6)  (222) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  7)  (223) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

§ 2. (224) (uchylony).

Art. 159. § 1. Ławnikami nie mogą być:

  1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

  2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

  3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

  4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

  6) duchowni.

 

Art. 161. § 1. (226) Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin do wszystkich sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego, w tym także liczbę ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ustala kolegium sądu okręgowego; liczbę ławników do poszczególnych sądów rejonowych ustala się po zasięgnięciu opinii prezesów tych sądów.

§ 2. Prezes sądu okręgowego podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnym radom gmin najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów.

Art. 162. (227) § 1. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

§ 2. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

§ 4. (228) (uchylony).

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, mając na uwadze potrzebę udokumentowania przez podmioty zgłaszające spełnienia przez kandydatów na ławników wymogów określonych w ustawie, a także zapewnienia wyboru kandydatów o najwyższych walorach etycznych i intelektualnych, umożliwienia rzetelnej weryfikacji zgłoszeń i przejrzystości działań związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławników, a przez określenie wzoru karty zgłoszenia - potrzebę ujednolicenia procedury zgłaszania i ułatwienia rozpatrywania zgłoszeń.

Art. 163. § 1. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

§ 2. (229) Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

1.     Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.doc Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.doc

2.     Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

ustawa o zmianie ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych.pdf ustawa o zmianie ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych.pdf