Gmina Miejska Głogów

Uchwała Nr VIII/67/2007

 

U C H W A Ł A Nr VIII/67/2007

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 27 czerwca 2007 r.

 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Uchwała niniejsza określa zasady zwolnienia z podatku, nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą w ramach pomocy de minimis, przez którą należy rozumieć pomoc, której kwota przyznana podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 000 EURO w dowolnie ustalonym okresie trzech lat podatkowych.

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, o których mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc de minimis i są udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. U. UE. L. 06.379.5 z dnia 28 grudnia 2006 r.).

 

§ 2.

 

Całkowita wartość pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 100 000 EURO.

§ 3.

 

Zwalnia się z podatku, nieruchomości lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będące w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą pod warunkiem utworzenia nowych stałych miejsc pracy.

§ 4.

 

Przez nowo utworzone miejsce pracy rozumie się przyrost netto liczby zatrudnionych osób
(w przeliczeniu na pełne etaty) w stosunku do średniego zatrudnienia za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień nabycia uprawnień do zwolnienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, za cały ten okres.

 

§ 5.

 

Zatrudnienie, o którym mowa w § 4 musi być bezpośrednio związane z nieruchomością objętą zwolnieniem.

§ 6.

 

Przy ustaleniu poziomu zatrudnienia uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w formie umowy o pracę.

§ 7.

 

Zwolnienie, o którym mowa w § 3 przysługuje maksymalnie na okres:

1. 12 miesięcy, pod warunkiem utworzenia od 3 do 10 nowych miejsc pracy,

2. 36 miesięcy, pod warunkiem utworzenia od 11 - 20 nowych miejsc pracy,

3. 60 miesięcy, pod warunkiem utworzenia powyżej 20 nowych miejsc pracy.

 

§ 8.

 

Zwolnienie, o którym mowa w § 3 przysługuje pod warunkiem utrzymania poziomu zatrudnienia przez okres, za który podmiot korzysta ze zwolnienia lecz nie krótszy niż 1 rok.

§ 9.

 

Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 7 pkt 1-3 liczy się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ubiegający się o pomoc złoży do organu podatkowego informację o nabyciu praw do zwolnienia.

 

§ 10.

1. Do informacji, o której mowa w § 9 podmiot ubiegający się o pomoc publiczną, obowiązany jest dołączyć:

1) kopie deklaracji ZUS dokumentujące stan zatrudnienia w okresie, o którym mowa w § 4,

2) oświadczenie o pomocy de minimis, uzyskanej w okresie bieżącego roku

podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

3) informację o uzyskaniu każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w

odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana

jest pomoc de minimis udzielana na podstawie przedmiotowej uchwały, bez

względu na okres, którego pomoc ta dotyczy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz informację, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3, obowiązany jest również przedłożyć podmiot korzystający ze zwolnienia na podstawie przepisów niniejszej uchwały, w terminie do 15 stycznia każdego roku.

§ 11.

 

Podmiot korzystający ze zwolnienia wynikającego z przepisów niniejszej uchwały obowiązany jest do składania kopii deklaracji ZUS w terminie do 15 stycznia, potwierdzających stan zatrudnienia wynikający z poprzednio złożonych deklaracji. Obowiązkowi temu podlega za cały okres korzystania ze zwolnienia z podatku.

 

§ 12.

 

W terminie określonym w § 11 podmiot korzystający ze zwolnienia winien dostarczyć organowi podatkowemu zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS dotyczące zatrudnionych pracowników.

 

§ 13.

 

W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień do zwolnienia z podatku od nieruchomości, a podmiot korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę.

§ 14.

 

O utracie praw do zwolnienia, podmiot korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę uprawnień.

§ 15.

 

Podmiot korzystający ze zwolnienia obowiązany jest do samodzielnego nadzorowania stopnia wykorzystania pułapu pomocy de minimis określonego w § 1 i § 2 uchwały. W przypadku, gdy pułap ten zostanie przekroczony, kwota pomocy uzyskanej ponad pułap podlega zwrotowi.

 

§ 16.

 

Zwolnienie określone przepisami niniejszej uchwały stosuje się wyłącznie w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w artykule 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. Do spraw nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się bezpośrednio przepisy Rozporządzenia.

 

§ 17.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 18.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Radosław Pobol

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Celem przedmiotowego projektu uchwały jest określenie szczegółowych warunków udzielana pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku nieruchomości lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu przedsiębiorcy pod warunkiem utworzenia nowych stałych miejsc pracy na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Ogólne zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwanej pomocą pobliczną określa Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ).

 

Natomiast szczegółowe warunki, co do udzielana pomocy, o której mowa w przedłożonym projekcie, zawiera Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. U. UE L z dnia 28 grudnia 2006 r.), które obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Pomoc de minimis jest kategorią pomocy publicznej o małej wartości, nie ma wpływu na konkurencję oraz na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, nie podlega więc notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej.

 

Przed podjęciem uchwały dot. pomocy de minimis, organ udzielający pomocy, ma obowiązek na podst. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zgłoszenia projektu pomocy Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt „uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis" został przesłany do Prezesa UOKiK w dniu 14 marca 2007 r. Prezes UOKiK przedstawił swoje zastrzeżenia w piśmie z dnia 08.05.2007 r.

Po wprowadzeniu zaproponowanych przez UOKiK zmian, przedstawia się projekt programu pomocy de minimis do uchwalenia przez Radę Miejską.