Gmina Miejska Głogów

Uchwała Nr VIII/66/2007

 

U C H W A Ł A Nr VIII/66/2007

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 27 czerwca 2007 r.

 

w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa zasady, na podstawie których dopuszczalne jest udzielenie przez gminę pomocy regionalnej w formie zwolnienia z podatku nieruchomości związanych
z działalnością gospodarczą przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, o których mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc regionalną i są udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 06.302.29 z dnia 01 listopada 2006 r.).

 

§ 2.

Na podstawie przepisów niniejszej uchwały niedopuszczalne jest udzielanie pomocy w odniesieniu do działalności prowadzonej w sektorach:

- górnictwa węgla,

- hutnictwa, żelaza i stali,

- przemysłu włókien syntetycznych,

- budownictwa okrętowego,

- rybołówstwa i akwakultury,

- produkcji pierwotnej produktów rolnych (uprawa/hodowla),

- wytwarzania produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. U. UE. L. 87.182.36 z dnia 3 lipca 1987 r.)

 

§ 3.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części, będące w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stanowiące nową inwestycję.

 

§ 4.

1. Za nową inwestycję uważa się utworzenie nowego zakładu, rozbudowę istniejącego zakładu, wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego. Za nową inwestycję uważa się również nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora. Nabycie samych udziałów/akcji przedsiębiorstwa nie stanowi inwestycji początkowej.

2. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa, pod uwagę bierze się wyłącznie koszty nabycia aktywów od stron trzecich, o ile transakcja odbyła się na warunkach rynkowych.

3. Jeśli w stosunku do składników nabywanego przedsiębiorstwa udzielono pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

 

§ 5.

Zwolnienie, o którym mowa w § 3 przysługuje przedsiębiorcy, jeżeli poniesione przez niego:

1. nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 20 000,00 EURO - w przypadku inwestycji dokonywanych przez mikroprzedsiębiorców,

2. nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 50 000,00 EURO - w przypadku inwestycji dokonywanych przez małych przedsiębiorców ;

3. nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 200 000,00 EURO - w przypadku inwestycji dokonywanych przez średnich przedsiębiorców;

4. nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 3 000 000,00 EURO - w przypadku inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców innych niż wymienieni w punktach 1-3.

 

§ 6.

Pojęcie przedsiębiorców wymienionych w § 5 pkt 1-3 należy ustalać na podstawie załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw ( Dz. U. UE.L. 01.10.33 z dnia 13 stycznia 2001 r.), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. U. UE. L. 04.63.22 z dnia 28 lutego 2004 r.)

 

§ 7.

Zwolnienie, o którym mowa przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono inwestycję i obowiązuje przez okres trzech lat.

 

§ 8.

Nową inwestycję należy zakończyć w terminie 3 lat od końca roku, w którym podmiot gospodarczy rozpoczął prace związane z nową inwestycją.

 

§ 9.

Za rozpoczęcie prac związanych z nową inwestycją uważa się podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania.

 

§ 10.

Zwolnienie, o którym mowa w § 3 przysługuje pod warunkiem, że inwestycja będzie utrzymana w regionie co najmniej przez okres:

- 3 lat od zakończenia inwestycji w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw,

- 5 lat od zakończenia inwestycji w przypadku przedsiębiorstw określonych w § 5 pkt 4.

 

§ 11.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na tworzenie nowych inwestycji stanowi pomoc publiczną obliczaną na podstawie kwalifikowanych kosztów inwestycji.

 

§ 12.

1. Przez kwalifikowane koszty inwestycji, należy rozumieć koszty inwestycji w nowe aktywa:

- materialne w postaci gruntów, budynków i budowli, wyposażenia obiektów (maszyn/urządzeń),

- niematerialne i prawne tj. patenty, licencje, nieopatentowana wiedza techniczna,

technologiczna lub z zakresu organizacji i zarządzania.

Przy czym zasada ta nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw oraz przypadków, gdzie nastąpiło przejęcie.

2. Aktywa niematerialne i prawne, o których mowa w ust. 1, aby kwalifikować się do uzyskania pomocy, muszą:

a) być wykorzystane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc regionalną;

b) być uznane za aktywa podlegające amortyzacji;

c) zostać nabyte od stron trzecich na warunkach rynkowych;

d) zostać ujęte w aktywach przedsiębiorstwa i pozostaną w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc regionalną przez okres co najmniej 5 lat lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

3. W sektorze transportowym wydatki poniesione na zakup środków transportu nie kwalifikują się do objęcia pomocą.

 

§ 13.

Koszty kwalifikowane inwestycji, o których mowa w § 12 w wysokości co najmniej 25% winny stanowić wkład własny przedsiębiorcy lub pochodzić z zewnętrznych źródeł finansowania w formie pozbawionej znamion pomocy publicznej.

 

 

 

§ 14.

Zwolnień wynikających z przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się w odniesieniu do inwestycji o kosztach kwalifikujących przekraczających 50 mln EURO.

 

§ 15.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części będące w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, stanowiące nową inwestycję, w wyniku której utworzono nowe miejsca pracy.

 

§ 16.

Przez tworzenie nowych miejsc pracy należy rozumieć przyrost netto liczby zatrudnionych pracowników w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy w odniesieniu do osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

§ 17.

Miejsca pracy związane z nową inwestycją oznaczają miejsca pracy bezpośrednio związane z działalnością, której dotyczy inwestycja, jak również stworzone w ciągu trzech lat od dnia jej zakończenia.

 

§ 18.

Zwolnienie, o którym mowa w § 15 przyznaje się na okres:

1. 12 miesięcy - w przypadku utworzenia 3-15 nowych miejsc pracy,

2. 24 miesięcy - w przypadku utworzenia 16-25 nowych miejsc pracy,

3. 36 miesięcy - w przypadku utworzenia 26-50 nowych miejsc pracy,

4. 60 miesięcy - w przypadku utworzenia powyżej 50 nowych miejsc pracy,

 

§ 19.

Zwolnienie, o którym mowa w § 15 przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Prezydent Miasta Głogowa wydał pismo potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków uprawniających do uzyskania pomocy publicznej na podstawie przepisów niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 20.

Zwolnienie, o którym mowa w § 15 przysługuje pod warunkiem, że nowoutworzone miejsca pracy utrzymywane będą przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji.

 

§ 21.

W przypadku utworzenia nowych miejsc pracy kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są dwuletnie koszty pracy, przez które rozumie się wszelkie koszty ponoszone z tytułu zatrudnienia, na które składają się wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

 

§ 22.

Maksymalna intensywność pomocy uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł ze środków wspólnotowych i krajowych przyznanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Pułap ten zostaje podwyższony o 20 punktów procentowych w odniesieniu do pomocy przyznawanej małym przedsiębiorstwom, o 10 punktów procentowych w odniesieniu do pomocy przyznawanej średnim przedsiębiorstwom z wyłączeniem przedsiębiorców działających w sektorze transportu.

 

§ 23.

O zamiarze skorzystania ze zwolnienia na podstawie przepisów niniejszej uchwały podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, obowiązany jest do dokonania zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały wraz z wymienionymi w załączniku dokumentami.

 

§ 24.

W celu monitorowania warunków oraz wielkości udzielonej pomocy publicznej beneficjentów pomocy zobowiązuje się do składania w organie podatkowym informacji w poniżej określonych formach i terminach.

1. Oświadczenie o zakończeniu inwestycji, o której mowa w § 5 pkt1-4 uchwały oraz o wysokości poniesionych nakładów stanowiące załącznik nr 2, w terminie do 30 dni od dnia jej zakończenia.

2. Oświadczenie o przyroście stanu zatrudnienia w związku z nową inwestycją w przypadkach określonych w § 18 oraz przewidywanych dwuletnich kosztach pracy pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją - załącznik nr 3. Ponadto oświadczenie o aktualnym stanie zatrudnienia podmiot korzystający ze zwolnienia obowiązany jest przedłożyć wraz z roczną deklaracją na podatek od nieruchomości.

3. Oświadczenie o maksymalnej intensywności pomocy dotyczącej beneficjenta oraz dopuszczalnej wielkości pomocy uwzględniającej uzyskaną pomoc publiczną z innych źródeł, stanowiące załącznik nr 4, w terminie złożenia rocznej deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości składanej w związku z korzystaniem ze zwolnienia.

4. Informację o uzyskaniu każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc publiczna udzielana na podstawie przedmiotowej uchwały.

5. Inne informacje lub dokumenty na żądanie organu podatkowego.

 

§ 25.

Korzystający ze zwolnienia na podstawie przepisów niniejszej uchwały obowiązany jest do samodzielnego monitorowania warunków korzystania ze zwolnienia, a w przypadku ich utraty obowiązany jest do pisemnego powiadomienia organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących tę utratę.

 

§ 26.

W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 25 lub złożenia nieprawdziwych danych dotyczących warunków, od których uzależnione jest zwolnienie przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia.

 

§ 27.

Udzielenie pomocy nie dotyczy przedsiębiorców korzystających z pomocy de minimis.

 

§ 28.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

 


§ 29.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Radosław Pobol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Celem przedmiotowego projektu uchwały jest określenie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Beneficjentami pomocy są przedsiębiorcy inwestujący lub tworzący nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

 

Ogólne zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwanej pomocą pobliczną, określa Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. Nr 123, poz. 1291 )

Natomiast szczegółowe warunki, co do udzielana pomocy regionalnej, zawiera Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej ( Dz. Urz. UE L 06.302.29 z dnia 01 listopada 2006 r. ).

 

Pomoc regionalna przeznaczona jest na wspieranie przedsiębiorców w regionach, gdzie poziom PKB na 1 mieszkańca jest niższy niż 75 % średniego poziomu PKB dla wszystkich krajów Wspólnoty. Tak więc cały obszar Polski objęty jest tą pomocą. Pomoc regionalna zapewnia rozwój mniej uprzywilejowanych regionów poprzez wspieranie trwałych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami. Stąd też może być obliczana zarówno na podstawie kosztów inwestycji lub kosztów zatrudnienia, w zależności od tego, które są dla beneficjenta korzystniejsze.

 

Przed podjęciem uchwały dot. pomocy regionalnej, organ udzielający pomocy, ma obowiązek na podst. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Głogowie „w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości" został przesłany do Prezesa UOKiK w dniu 14 marca 2007 r. Prezes UOKiK wydał w dniu 31 maja 2007 r. opinię pozytywną ( Nr 26/2007/P/MG ), ze wskazaniem dokonania nielicznych zmian, mających na celu zapewnienie zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem.

Po wprowadzeniu uwag wskazanych przez Prezesa UOKiK, projekt programu pomocy regionalnej przedstawia się do uchwalenia przez Radę Miejską.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/66 /2007 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 27 czerwca 2007 r.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU SKORZYSTANIA Z POMOCY REGIONALNEJ NA WSPIERANIE NOWYCH INWESTYCJI LUB TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z NOWĄ INWESTYCJĄ

 

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Nazwa/imię nazwisko...................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

Siedziba/adres zamieszkania.........................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

NIP ...................................................

REGON..............................................

 

Symbol PKD i opis prowadzonej przed przedsiębiorcę działalności...........................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Adres korespondencyjny...............................................................................................................

 

Wielkość przedsiębiorcy (zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat):

q mikro przedsiębiorca

q mały przedsiębiorca

q średni przedsiębiorca

q inny

Osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy................................................................

Telefon kontaktowy......................................................................................................................

 

2. Zamiar przedsiębiorcy (zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat):

q pomoc na wspieranie nowej inwestycji

q pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 

 

3. Dane nowej inwestycji:

Rodzaj inwestycji .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Opis inwestycji .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja.......................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Data rozpoczęcia inwestycji .........................................................................................................

Planowana data zakończenia inwestycji ......................................................................................

 

4. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją:

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji .......................

Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy ....................................................................

Planowane dwuletnie koszty nowych miejsc pracy w zł.............................................................

 

5. Przedsiębiorca wskazany w punkcie 1 zobowiązuje się do informowania tutejszego organu podatkowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia ( w szczególności o nie zakończeniu inwestycji w terminie) oraz do dostarczenia wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości - na wezwanie organu.

 

6. Przedsiębiorca do wniosku załącza:

q bieżącą deklarację składaną do ZUS w zakresie zatrudnienia,

q aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

q zobowiązanie do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych przedsiębiorcy - druk nr 1,

q zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji przez okres, o którym mowa w § 10 od dnia jej zakończenia (w przypadku pomocy na wspieranie nowych inwestycji) - druk nr 2,

q zobowiązanie do utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy przez okres, o którym mowa w § 20 (w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją) - druk nr 3,

q inne dokumenty (podać jakie)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

.............................................

podpis i pieczęć wnioskodawcy

 

 

 

 

Druk nr 1

.........................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

.........................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

.........................................................................

 

 

 

 

DEKLARACJA

 

 

Wykonując obowiązek wynikający z § 13 uchwały Nr .......................... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia .............................. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

- zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych lub ze środków pozbawionych znamion pomocy publicznej.

 

 

 

.........................................

(miejscowość, data)

 

........................................................

podpis przedsiębiorcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy oraz pieczęć

przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk nr 2

 

.........................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

.........................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

.........................................................................

 

 

 

 

 

DEKLARACJA

 

 

Wykonując obowiązek wynikający z § 10 uchwały Nr .......................... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia .............................. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 

- zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji przez okres co najmniej ............. lat

od dnia jej zakończenia.

 

 

 

........................................

(miejscowość, data)

 

........................................................

podpis przedsiębiorcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy oraz pieczęć

przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk nr 3

 

 

 

.........................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

.........................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

.........................................................................

 

 

 

 

 

DEKLARACJA

 

 

Wykonując obowiązek wynikający z § 20 uchwały Nr .......................... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia .............................. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

- zobowiązuję się do utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy w liczbie ......................,

związanych z nową inwestycją przez okres co najmniej ..................... lat od dnia

............................., w którym nowa inwestycja została zakończona.

 

 

 

 

........................................

(miejscowość, data)

 

........................................................

podpis przedsiębiorcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy oraz pieczęć

przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/66 /2007 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 27 czerwca 2007 r.

 

.........................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

.........................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

.........................................................................

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Wykonując obowiązek wynikający z § 24 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 

 

  1. oświadczam, że w dniu ........................................... została zakończona inwestycja, w odniesieniu do której nabyłem prawo do zwolnienia, o którym mowa w § 3 powołanej uchwały.

Nakłady finansowe poniesione na nową inwestycję stanowią równowartość .............................................. EURO, według średniego kursu EURO ogłoszonego przez NBP z dnia ......................................... (dzień zakończenia inwestycji).

Ponadto oświadczam, że wysokość środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych pozbawionych znamion pomocy publicznej stanowi...................................... % wartości nowej inwestycji.

 

 

* oświadczam, że jest mi znana treść art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

........................................

(miejscowość, data)

 

........................................................

podpis przedsiębiorcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy oraz pieczęć

przedsiębiorcy

 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VIII/66 /2007 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 27 czerwca 2007 r.

 

.........................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

.........................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

.........................................................................

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W celu wykonania obowiązku wynikającego z § 24 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 ze zm.)

 

 

- oświadczam, że na dzień .................................. stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie: .........................................................................................................................................., usytuowanym na terenie Miasta Głogowa w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie .................... etatów, w tym w związku z nową inwestycją liczba utworzonych miejsc pracy wynosi ..................................... .

Jednocześnie informuję, że średnie zatrudnienie w okresie poprzednich 12 miesięcy

w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło ............................. .

- oświadczam, że przewidywane dwuletnie koszty pracy zatrudnionych ...................

pracowników w związku z nową inwestycją wyniosą ................................ zł.

 

 

 

........................................

(miejscowość, data)

 

........................................................

podpis przedsiębiorcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy oraz pieczęć

przedsiębiorcy

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do uchwały Nr VIII/66/2007

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 27 czerwca 2007 r.

 

.........................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

.........................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

.........................................................................

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Wykonując obowiązek wynikający z § 24 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 

- oświadczam, że zgodnie z przepisem § 22 uchwały, maksymalna intensywność pomocy

uzyskanej w różnych formach przyznanej na inwestycję:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

wynosi ............................ % kwalifikowanych kosztów inwestycji co stanowi kwotę

............................. zł.

W związku z tym, że w okresie ......................................... uzyskana pomoc z innych

źródeł, w tym:

 

  1. ................................................................................ kwota .......................................

 

  1. ................................................................................ kwota .......................................

 

  1. ................................................................................ kwota .......................................

 

wyniosła łącznie: kwota .......................................

 

dopuszczalna wielkość pomocy wynosi: kwota .......................................

 

 

........................................

(miejscowość, data)

 

........................................................

podpis przedsiębiorcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy oraz pieczęć

przedsiębiorcy