RADA GMINY GAWORZYCE

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. 

Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez wójta gminy wykonującego jej uchwały.
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.

Oprócz uchwał Rada Gminy może podejmować czynności proceduralne, deklaracje, oświadczenia, apele i opinie.

W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.